Dwórznik: Kryterium ceny jest ustawowo obligatoryjne w zamówieniach publicznych

10 października 2013, 11:13 Drogi

KOMENTARZ

Katarzyna Dwórznik

Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę odcinka o długości 13,3 km drogi ekspresowej S51 Olsztyn – Olsztynek złożyło 20 wykonawców. Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert: cenę, termin zakończenia zadania oraz okres gwarancji. Czy jest to ewolucja w działaniu GDDKiA?

Zgodnie z  treścią art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Z kolei art. 91 ust.2 stanowi, że kryteriami oceny są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Zastosowanie kryterium ceny jest ustawowo obligatoryjne. Powyższy katalog kryteriów jest katalogiem otwartym i przykładowym – natomiast inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia ustala sam Zamawiający mając na uwadze specyfikę i potrzeby danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W omawianej sytuacji Zamawiajacy – GDiK przyjął trzy kryteria oceny ofert: cenę, termin zakończenia zadania oraz okres gwarancji. W naszej ocenie Zamawiający wykorzystał dostępne instrumenty prawne  w taki sposób, aby kryteria oceny ofert odpowiadały zakładanym wymogom i specyfice tegoż postępowania. Wyrażamy nadzieję, że zastosowanie kryteriów innych niż jedynie kryterium ceny (co ma miejsce obecnie w blisko 90%) stanie się regułą, a nie wyjątkiem.

Obowiązujące uregulowania ustawowe dają Zamawiającym szereg możliwości kształtowania kryteriów oceny ofert, należy je wykorzystywać.