Elektrociepłownia Gorzów z kolejnym wsparciem NFOŚiGW

8 marca 2018, 12:45 Alert

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła 5 marca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu proekologicznego realizowanego w Elektrociepłowni Gorzów. Wsparcie wynosi 2,17 mln zł i stanowi 43 proc. całkowitych kosztów planowanej inwestycji.

Elektrociepłowna Gorzów należąca do PGE, fot.: PGE
Elektrociepłowna Gorzów należąca do PGE, fot.: PGE

Dofinansowanie w formie dotacji zostało przyznane projektowi ciepłowniczemu „Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni) wraz z modernizacją sposobu zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych w Gorzowie Wlkp.”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014–2020.

To trzecia, podpisana w ostatnim czasie, umowa z NFOŚiGW dotycząca dotacji dla Elektrociepłowni Gorzów. W październiku ubiegłego roku podpisane zostały dwie umowy na realizację rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta (kwota dofinansowania prawie 6,4 mln zł, stanowiąca prawie 38 proc. całkowitych kosztów zadania) oraz modernizacji sieci ciepłowniczych polegającej na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych (kwota dofinansowania to prawie 7,2 mln zł stanowiąca prawie 47 proc. całkowitych kosztów).

Gorzowski projekt likwidacji lokalnych wysokoemisyjnych kotłowni to niejako kontynuacja wielkiego programu „Kawka”, realizowanego od 2015 roku, którego efektem była likwidacja ok. 3 tysięcy pieców kaflowych, budowa 9,5 km sieci cieplnej i instalacja 230 nowoczesnych węzłów cieplnych. Realizujemy wielkie inwestycje budowy nowoczesnych, ekologicznych bloków energetycznych w Opolu i Turowie, ale nie mniej ważne są dla nas projekty ciepłownicze. Chcemy budować świadomość mieszkańców w kwestii smogu i wpływu, jaki na nasze zdrowie ma niekontrolowane spalanie odpadów w domowych piecach – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Spółka PGE GiEK dotychczas zrealizowała już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Na wszystkie zadania pozyskano łącznie 1 mld 230 mln zł finansowania preferencyjnego, w tym niemal 536 mln zł środków bezzwrotnych. Uzyskane środki pochodziły z NFOŚiGW w Warszawie, a także wojewódzkich funduszy w Łodzi, Opolu, Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie i Zielonej Górze oraz z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dystrybuowanych przez instytucje krajowe, bezpośrednio z Unii Europejskiej oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Fundusze pozyskano na inwestycje o charakterze proekologicznym, służące poprawie jakości powietrza, m.in. na budowy i modernizacje instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, przyczyniające się do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wśród tych inwestycji były m.in. projekty realizowane w elektrowniach Turów i Bełchatów, w których pozyskane środki stanowiły niemal 50 proc. łącznych kosztów inwestycji.

PGE