Emisja transportu ciężkiego pod lupą

27 marca 2018, 13:15 Alert
Dachser PL drogi transport

Reprezentująca państwa członkowskie UE bułgarska prezydencja wypracowała w nocy z poniedziałku na wtorek porozumienie z przedstawicielami PE w sprawie przepisów dotyczących monitorowania i raportowania emisji CO2 oraz zużycia paliwa przez transport ciężki.

Regulacja jest częścią pakietu, dzięki któremu Unia Europejska ma redukować emisje gazów cieplarnianych i zmierzać do niskoemisyjnej gospodarki. Jak podały służby prasowe Rady UE, porozumienie, jakie udało się osiągnąć w poniedziałek około północy, jest wstępne; jego tekst będzie jeszcze przedstawiony unijnym ambasadorom do zatwierdzenia.

Nowy system monitorowania i sprawozdawczości będzie podstawą do ustanawiania i egzekwowania norm dotyczących emisji CO2 oraz zużycia paliwa przez nowe pojazdy transportu ciężkiego. Taki sam system dotyczący samochodów osobowych i furgonetek został już wcześniej przyjęty przez UE. Regulacja, w sprawie której osiągnięto porozumienie, odnosi się do ciężarówek, busów i autokarów. Dzięki niej emisje ciężkich pojazdów zarejestrowanych w państwach UE będą po raz pierwszy mierzone i monitorowane w ustandaryzowany sposób.

Przepisy mają pozwolić na stworzenie centralnego unijnego rejestru, do którego dane dotyczące emisji CO2 i zużycia paliwa będą przekazywać producenci i odpowiednie władze. Aby zapewnić przejrzystość i ułatwić porównywanie pomiędzy różnymi modelami pojazdów, dane te będą dostępne publicznie. Wyjątkiem będą przypadki usprawiedliwione koniecznością ochrony prywatnych danych i zapewnieniem uczciwej konkurencji.

Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska emisje gazów cieplarnianych z transportu w 2015 roku były 19 proc. wyższe od poziomu z 1990 roku. W 2015 roku transport drogowy odpowiadał za prawie 73 proc. emisji z transportu w ogóle, włączając w to lotnictwo i przewozy morskie. Prawie połowa z tych emisji (44,5 proc.) pochodziła z samochodów osobowych, natomiast nieco mniej niż jedna piąta (18,8 proc.) z ciężarówek i autobusów.

Dążąc do osiągnięcia swoich celów klimatycznych na rok 2030 UE planuje zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu o około 20 proc. poniżej poziomu z 2008 roku.

Aby uzgodnione wstępnie regulacje weszły w życie, muszą one po zatwierdzeniu porozumienia przez ambasadorów być jeszcze formalnie przegłosowane przez Parlament Europejski i zaakceptowane przez Radę UE.

W ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku UE realizuje trzy główne cele. Ma ograniczyć o co najmniej 40 proc. emisję gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 roku, zapewnić co najmniej 27-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz zwiększyć o co najmniej 27 proc. efektywność energetyczną. Ramy te zostały przyjęte przez przywódców krajów unijnych w październiku 2014 roku.

Polska Agencja Prasowa