Wyniki Enei za trzeci kwartał są zgodne z szacunkami

21 listopada 2019, 08:15 Alert
enea

Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł w III kwartale 2019 r. 385,7 mln zł wobec 152,9 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Zysk operacyjny wyniósł 502,8 mln zł wobec 287,4 mln zł rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży netto wyniosły ok. 4,1 mld zł wobec 3,3 mld zł przed rokiem.

EBITDA wzrosła o 32,9 proc. rdr do 889,8 mln zł.

Narastająco, po trzech kwartałach 2019 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 891,5 mln zł, a w analogicznym okresie rok wcześniej wynosił 584,1 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 1,43 mld zł wobec 920,2 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła 2,55 mld zł wobec 1,97 mld zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 11,7 mld zł wobec 9,4 mld zł przed rokiem. Rekompensaty wyniosły po 9 miesiącach 506,6 mln zł.

Na początku listopada Enea podała wstępne szacunki wyników. Ostateczne rezultaty okazały się z nimi zgodne.

EBITDA w segmentach (tys. zł) 3Q 2019 r. 3Q 2018r. Różnica 1Q-3Q 2019 r. 1Q-3Q 2018 r. Różnica
Obrót -17 858 8 724 17 059 37 822 -54,9%
Dystrybucja 289 436 291 907 -0,8% 804 290 871 717 -7,7%
Wytwarzanie 421 769 226 878 85,9% 1 151 443 663 494 73,5%
Wydobycie 177 647 126 300 40,7% 612 128 399 849 53,1%
Pozostała działalność 31 266 26 721 17,0% 91 649 61 807 48,3%
Wyłączenia -12 461 -11 255 -120 953 -61 350
RAZEM 889 799 669 275 32,9% 2 555 616 1 973 339 29,5%

Po trzech kwartałach najwyższa EBITDA, 1.151 mln zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost rdr o 488 mln zł, czyli 73,5 proc. rdr). Spółka podała, że na wynik obszaru pozytywnie wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2.

Obszar Wydobycia odnotował wynik EBITDA na poziomie 612 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 53 proc. Wyższy wynik segmentu to rezultat wyższego poziomu produkcji i sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz wyższej ceny sprzedaży węgla.

W obszarze Dystrybucji osiągnięta została EBITDA na poziomie 804,3 mln zł, co oznacza spadek o 7,7 proc. rdr. Wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej. Ponadto, w obszarze tym odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie na skutek zmiany stanu rezerw dot. majątku sieciowego oraz efektu wyższych przychodów od ubezpieczyciela w analogicznym okresie roku poprzedniego (wypłaty odszkodowań z tytułu skutków wichur, które wystąpiły w roku 2017).

Obszar Obrotu odnotował po trzech kwartałach wynik EBITDA na poziomie 17 mln zł (spadek rdr o 21 mln zł, czyli 55 proc.). Jak podała Enea, obrót detaliczny charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy ceny. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych.

Dane operacyjne 3Q 2019 r. 3Q 2018 r. Różnica 1Q-3Q 2019 r. 1Q-3Q 2018 r. Różnica
Sprzedaż odbiorcom końcowym (GWh) 4 881 5 207 -6,3% 15 096 15 862 -4,8%
Liczba odbiorców (tys.) 2 524 2 471 2,1% 2 524 2 471 2,1%
Dystrybucja (Gwh) 4 811 4 888 -1,6% 14 778 14 935 -1,1%
Liczba klientów (tys.) 2 616 2 579 1,4% 2 616 2 579 1,4%
Całkowite wytwarzanie (GWh), w tym: 7 193 7 147 0,6% 19 878 19 940 -0,3%
ze źródeł konwencjonalnych 6 584 6 599 -0,2% 18 263 18 490 -1,2%
z odnawialnych źródeł energii 608 548 10,9% 1 615 1 450 11,4%
Wytwarzanie ciepła (TJ) 1 063 1 015 4,7% 5 084 5 226 -2,7%
Sprzedaż energii, w tym: 7 997 9 520 -16,0% 22 921 26 962 -15,0%
ze źródeł konwencjonalnych 6 584 6 599 -0,2% 18 263 18 490 -1,2%
z odnawialnych źródeł energii 608 548 10,9% 1 615 1 450 11,4%
z zakupu 805 2 373 -66,1% 3 043 7 022 -56,7%
Sprzedaż ciepła (TJ) 935 879 6,4% 4 575 4 703 -2,7%
Produkcja węgla netto (tys. t) 2 301 2 302 0,0% 7 127 6 820 4,5%
Sprzedaż węgla (tys. t) 2 292 2 447 -6,3% 7 061 6 788 4,0%
Zapas na koniec okresu 153 57 168,4% 153 57 168,4%
Roboty przygotowawcze (m) 7,5 8,9 -15,7% 21,7 28,6 -24,1%

 

Po trzech kwartałach 2019 roku grupa Enea wydała na inwestycje 1,49 mld zł wobec 1,45 mld zł rok wcześniej (wzrost o 2,5 proc. rdr).

Wskaźnik dług netto / EBITDA na koniec III kwartału wyniósł 1,7x, bez zmian rdr.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po trzech kwartałach wzrosły o 4,7 proc. rdr do 2,97 mld zł.

Polska Agencja Prasowa