Enea opublikowała wstępne wyniki za 2020 rok. Spadek przychodów ze sprzedaży węgla

12 marca 2021, 17:00 Energetyka

Enea przekazała informację o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych za 2020 rok. Spółka osiągnęła niższy wynik w segmentach wydobycia i wytwarzania, odnotowała natomiast wzrost w ciepłownictwie i OZE.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK Enea za 2020 rok

-Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 18 195 mln zł,
– EBITDA: 3 302 mln zł,
– Zysk/ strata przed opodatkowaniem: -2 604 mln zł,
– Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -2 234 mln zł,
– Zysk/ strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: -2 268 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności
– Wydobycie: 470 mln zł,
– Wytwarzanie: 1 530 mln zł,
– Dystrybucja: 1 313 mln zł,
– Obrót: -15 mln zł.

Wybrane dane operacyjne
– Produkcja węgla netto: 7,6 mln ton,
– Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 22,5 TWh,
– Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,4 TWh,
– Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 21,1 TWh.

W Obszarze Wydobycie niższy wynik segmentu wynika głównie ze spadku przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza sprzedaż ilościowa częściowo skompensowana wyższą ceną sprzedaży) w związku z niekorzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku, przy jednoczesnym spadku kosztów świadczeń pracowniczych w związku z otrzymanym dofinansowaniem z tzw. tarczy antykryzysowej.

W Obszarze Wytwarzanie znaczący spadek EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miało: brak wpływu zdarzenia takiego jak rozwiązanie w 2019 roku rezerwy na zakup farmy wiatrowej Skoczykłody oraz spadek marży na wytwarzaniu, przy jednoczesnym wzroście marży na obrocie i Rynku Bilansującym.

W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej i zmiennej w zatwierdzonej taryfie na 2020 r., wyższe przychody z tytułu opłat za przyłączenie do sieci) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na skutek zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego oraz wyższych przychodów z tytułu kar umownych i odszkodowań).

W Obszarze Obrót pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za 4 kwartał 2020 r.

– Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 4 731 mln zł,
– EBITDA: 667 mln zł,
– Zysk/ strata przed opodatkowaniem: -2 694 mln zł,
– Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -2 191 mln zł,
– Zysk/ strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: -2 206 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności
– Wydobycie: 145 mln zł,- Wytwarzanie: 321 mln zł,
– Dystrybucja: 319 mln zł,
– Obrót: -74 mln zł.

Wybrane dane operacyjne
– Produkcja węgla netto: 2,1 mln ton,
– Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,6 TWh,
– Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,1 TWh,
– Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,5 TWh.

Jednostkowe wyniki finansowe Enei za 2020 r.

– Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 6 191 mln zł,
– EBITDA: -186 mln zł,
– Zysk/ strata przed opodatkowaniem: -3 398 mln zł,
– Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -3 357 mln zł.

Wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych Enei Wytwarzanie. Główne czynniki mające wpływ na dokonanie odpisów aktualizujących, wynikały ze zmian rynkowych cen uprawnień do emisji CO2, energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii i prognoz wskaźników makroekonomicznych.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enei za 2020 r., których publikację zaplanowano na 25 marca 2021 r.

Enea wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Enea. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Enei.