Energa domaga się od Mostostalu 106,4 mln zł odszkodowania

24 lipca 2017, 16:30 Alert
MostostalMost

Mostostal Warszawa otrzymał od spółki Energa Kogeneracja pozew o zapłatę 106,4 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami – podał Mostostal w komunikacie. Energa domaga się zapłaty kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez blok biomasowy w Elblągu „gwarantowanych parametrów technicznych oraz zaspokojenia roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego”.

„Spółka po dokonaniu analizy pozwu stoi na stanowisku, że zarówno roszczenie Energa z tytułu kar umownych w związku z nieosiągnięciem gwarantowanych parametrów technicznych Bloku, jak i roszczenie o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego jest niezasadne” – napisano w komunikacie Mostostalu Warszawa.
Mostostal uważa, że Energa Kogeneracja eksploatowała blok niezgodnie z warunkami kontraktu i instrukcjami obsługi/eksploatacji, tj. spalała paliwo o parametrach sprzecznych z ustaleniami kontraktu, a także nie przeprowadziła tzw. pomiarów parametrów gwarantowanych w sposób zgodny z ustalonym w kontrakcie.