Rząd chce przyjąć w II kwartale projekt noweli o OZE dot. przyspieszenia zezwoleń i net-billingu

9 kwietnia 2024, 09:30 Alert

Rada Ministrów planuje przyjąć w II kwartale projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, które przewiduje m.in. przyśpieszenie wydawania zezwoleń w obszarze OZE oraz zmiany w systemie rozliczeń net-billing, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Stacja elektroenergetyczna / fot. Tauron

Regulacje, które będą zawarte w nowelizacji dotyczą następujących obszarów:

I. Zapewnienie zgodności prawa krajowego z prawem unijnym

II. Przyśpieszenie wydawania zezwoleń w obszarze OZE

III. Zmiany porządkujące w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji rynku energii (CSIRE)

IV. Zmiany w systemie rozliczeń net-billing

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie zapewniają pełnej zgodności z nowymi dokumentami europejskimi, które odnoszą się do zakresu udzielanej pomocy publicznej w systemach wsparcia OZE, kogeneracji jak również dla odbiorców energochłonnych, stąd potrzeba zmian, wyjaśniono.

– Ze względu na wywołany agresją Rosji na Ukrainę kryzys energetyczny, jak również potrzebę dalszej dynamizacji rozwoju OZE w Polsce, projektodawca uznał, że w celu zwiększenia dynamiki transformacji energetycznej kraju, zasadne jest […] wprowadzenie stałych proceduralnych uproszczeń do krajowego porządku prawnego i stosowanie skróconych terminów wydawania zezwoleń dla montowanych na budynkach instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystujących do wytwarzania energii energię promieniowania słonecznego i położonych na tym samym terenie magazynów energii elektrycznej, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE oraz remontu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy instalacji OZE – napisano w informacji.

Zmiany obejmą następujące procedury na wydanie:

1) Decyzji o pozwoleniu na budowę w przedmiocie robót budowlanych;

2) Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetyczne oraz ciepłowniczej;

3) Koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub koncesji na wytwarzanie ciepła;

4) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

5) Wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w małej instalacji w zakresie małych instalacji, wymieniono w materiale.

W projekcie planowane są ponadto zmiany porządkujące w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji rynku energii (CSIRE).

– Ze względu na brak możliwości działania instytucji prosumenta wirtualnego energii odnawialnej bez funkcjonowania CSIRE, należy odsunąć wejście w życie przepisów odpowiadających za koncepcje prosumenta wirtualnego energii odnawialnej do dnia 2 lipca 2025 roku – wskazano.

W projekcie zaplanowano także zmiany w systemie rozliczeń net-billing.

– Zmiana będzie polegać na utrzymaniu po dniu 1 lipca 2024 roku możliwości rozliczania się w systemie net-billing w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej. Prosumenci będą jednak mogli, składając oświadczenie sprzedawcy, zmienić sposób rozliczeń na rozliczenie w oparciu o rynkową godzinową cenę energii elektrycznej. Zachętą do zmiany systemu rozliczenia będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych 12 miesięcy (tzw. nadpłaty) do 30 procent – czytamy w wykazie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II kwartał 2024 roku, podsumowano.

SBNews /  Mateusz Gibała

Kraje Morza Północnego mają układ o ochronie przed sabotażem Rosji, a Bałtyk?