Grupa Doradcza KZP: Niejasne przepisy PZP generuje ryzyko fasadowego uczestnictwa w przetargach

4 lutego 2015, 12:00 Drogi
budowa

Ustawa Pzp dopuszcza sytuację, w której wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia.

Przepis ten miał na celu wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy oraz zwiększenie konkurencyjności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Postanowienia te dopuszczają sytuacje, w których wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, Możliwość skorzystania z cudzych zasobów jest związana z zaistnieniem rzeczywistej potrzeby wykazania tego zasobu , który jest niezbędny do realizacji zamówienia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie mu zamówienia.

Jak podkreślają eksperci Grupy doradczej KZP, zapisy te nie dotyczą jedynie kwestii formalnych, ale posiadania wiedzy i doświadczenia, które pozwolą wykonać dane zamówienie i które zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa Pzp zabezpiecza w tej kwestii interes zamawiającego na etapie realizacji zamówienia poprzez zmuszenie wykonawcy do wykazania, że przynajmniej w minimalnym stopniu posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonywania określonej działalności lub czynności
Grupa KZP przypomina, że to zadaniem wykonawcy jest udowodnienie tego, że dysponuje on zasobami podmiotów trzecich, jest do tego uprawniony oraz przedstawienie tego, w jakim zakresie nastąpiło udzielenie potencjału innego podmiotu.

Źródło: Rynekinfrastruktury.pl