Instytut Jagielloński: Energia w Polsce będzie tańsza dzięki OZE i atomowi

13 czerwca 2022, 15:00 Alert

Ceny energii uderzają w budżety domowe oraz rentowność przedsiębiorstw. Instytut Jagielloński opisuje co zmienić, aby było lepiej. Potrzebny jest plan z naciskiem na OZE, magazyny energii, atom i zarządzanie zużyciem.

Energetyka jądrowa

Instytut ocenia, że należy zmienić miks energetyczny Polski ku źródłom o niższych kosztach wytwarzania i zmniejszających zależność od importu węgla oraz gazu. Chodzi zatem o Odnawialne Źródła Energii oraz inteligentne zarządzanie popytem, na przykład za pomocą systemów wirtualnych elektrowni. Wśród źródeł odnawialnych IJ wymienia wiatr na morzu i lądzie, fotowoltaikę, a oprócz nich magazyny energii, energetykę jądrową oraz biomasownie i biogazownie.

– Integracja energetyki wiatrowej i PV, w ramach systemu elektroenergetycznego, powinna być oparta na rozwoju magazynowania energii elektrycznej. Magazynowanie jest niezbędnym elementem nowego systemu elektroenergetycznego, wspomagającym bilansowanie systemu (gromadzenie okresowej nadprodukcji z OZE oraz uwalnianie zgromadzonej energii w okresach wysokiego zapotrzebowania), oraz pozwalającym na obniżanie cen energii elektrycznej w dobowych szczytach zapotrzebowania – zastrzega Instytut. – Technologiami współtworzącymi nowy miks wytwórczy (obok OZE oraz magazynów energii) powinny być źródła atomowe oraz w pewnym stopniu – oparte o krajowe zasoby biomasy – źródła biomasowe/biogazowe. Obiecującą technologią jest zwłaszcza technologia małych reaktorów modularnych (SMR), która długofalowo może przyczynić się do rozwoju dużej energetyki prosumenckiej (w przypadku dużych zakładów przemysłowych10) lub klastrowej – czytamy dalej.

IJ rekomenduje także budowę nowych korytarzy przesyłowych w technologii HVDC, o których informuje już operator Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które połączą OZE na północy z odbiorcami na południu Polski.

– W celu realizacji wskazanych wcześniej działań zmierzających do wyhamowania oraz docelowo obniżania cen energii elektrycznej w Polsce niezbędny jest plan wykonawczy dla polskiej energetyki, stanowiący dokument wykonawczy i uszczegóławiający w odniesieniu do Polityki Energetycznej Polski – ocenia IJ. Plan wykonawczy dla polskiej energetyki powinien wskazywać oraz – w miarę możliwości – kwantyfikować: kierunki działań, kluczowe ryzyka, koszty transformacji harmonogramy rzeczowo-finansowe zasoby organizacyjne oraz rzeczowe niezbędne do realizacji zamierzeń – przekonują analitycy IJ.

Wojciech Jakóbik