JSW ma umowę z PGE TFI i Altus TFI ws. funduszu stabilizacyjnego

14 grudnia 2017, 10:30 Alert

JSW podpisała z konsorcjum PGE TFI i Altus TTFI umowę o współpracy w zakresie utworzenia oraz zarządzania tworzonym przez JSW Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym – podała JSW w komunikacie. Fundusz ma być zasilony kwotą 1-1,5 mld zł.

Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.
Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.
Umowa wejdzie w życie po uzyskaniu zgody obligatariuszy spółki oraz zgód korporacyjnych JSW.

JSW zakłada, że wniosek w sprawie rejestracji FIZ zostanie zgłoszony do sądu do końca 2017 roku, a w momencie jego utworzenia zostanie on zasilony kwotą 1-1,5 miliarda zł.

Celem FIZ będzie wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności spółki oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej grupy.

„W okresach koniunktury na rynkach węgla, spółka zamierza przekazywać część generowanych nadwyżek pieniężnych i lokować w FIZ. Środki zgromadzone w FIZ będą mogły być wykorzystane w okresie załamania koniunktury i/lub w okresie kiedy spółka będzie generowała ujemne przepływy pieniężne. Jednocześnie środki te będą stanowić wsparcie finansowe dla planowanych w długim i średnim terminie wydatków związanych z realizacją inwestycji o strategicznym znaczeniu dla spółki i GK JSW, związanych między innymi z rozbudową mocy wydobywczych, zwiększeniem dostępu do złóż, przeróbką węgla oraz produkcją koksu” – napisano w komunikacie JSW.

JSW podała, że TFI stosować będzie konserwatywną politykę inwestycyjną w zarządzaniu portfelem tworzonego funduszu.

„Środki funduszu będą lokowane w płynne aktywa o bardzo wysokim współczynniku bezpieczeństwa w tym głównie w obligacje Skarbu Państwa, inne skarbowe instrumenty dłużne, oraz inne instrumenty dla których stosowny limit zaangażowania został ściśle określony w polityce inwestycyjnej funduszu” – napisano.

Polska Agencja Prasowa