Kloc: Komisja Europejska chce utrzymać zielony kurs pomimo widma kryzysu w Europie

11 sierpnia 2020, 13:00 Energetyka
Frans Timmermans. Źródło Flickr
Frans Timmermans. Źródło: Flickr

Poseł do Parlamentu Europejskiego Izabela Kloc zapytała Komisję Europejską o to, czy zamierza ona zaostrzyć politykę klimatyczną pomimo kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem. Wiceprzewodniczący Frans Timmermans twierdzi, że zielony kurs zostanie utrzymany.

Budżet i instrumenty

Według szacunków Komisji, aby osiągnąć cele wyznaczone w zakresie klimatu i energii na okres do 2030 roku, konieczne są dodatkowe inwestycje w kwocie 260 mld euro rocznie. Komisja zakłada uruchomienie w nadchodzącym dziesięcioleciu zrównoważonych inwestycji prywatnych i publicznych o wartości co najmniej biliona euro za pośrednictwem budżetu unijnego i powiązanych instrumentów.

Według prognoz OECD wzrost gospodarczy na świecie spowolni jednak do 2,4 procent w 2020 roku. Jeżeli pandemia koronawirusa potrwa dłużej, będzie o wiele poważniejsza i rozprzestrzeni się w Stanach Zjednoczonych i Europie, światowy wzrost gospodarczy spadnie do 1,5 procent. W badaniu przeprowadzonym przez instytut IfO stwierdza się, że recesja w strefie euro może pociągnąć za sobą straty w wysokości 10 procent PKB. W związku z tym państwa członkowskie stoją w obliczu najważniejszego zadania, którym jest rozwiązywanie bieżących sytuacji kryzysowych i przygotowanie środków zaradczych w związku z oczekiwaną recesją gospodarczą.

Izabela Kloc skierowała pytanie do Komisji o to, czy ta sytuacja wpłynie na priorytety polityczne i inicjatywy regulacyjne. W odpowiedzi Komisja zaznaczyła, że pozostaje w pełni zaangażowana w realizację priorytetów ustalonych na początku jej mandatu, w szczególności w odniesieniu do dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej, co znalazło również odzwierciedlenie w jej ambitnym wniosku dotyczącym nowego narzędzia służącego odbudowie Next Generation EU. – Skoordynowane działania podjęte w obliczu kryzysu związanego z koronawirusem wymagały, aby skorygować w ramach planu odbudowy swój program prac na 2020 rok, co miało na celu skoncentrowanie się w pierwszej kolejności na tych inicjatywach, które bezpośrednio i namacalnie przyczynią się do przezwyciężenia kryzysu. W tym kontekście priorytetowe znaczenie będą miały inicjatywy wspierające transformację ekologiczną i cyfrową ze względu na ich potencjał w zakresie zrównoważonego rozwoju wspierającego dobrobyt. Musimy naprawić szkody powstałe w wyniku kryzysu związanego z koronawirusem i jednocześnie zapewnić lepszą przyszłość kolejnym pokoleniom – zaznacza organ Unii Europejskiej.

Poseł Izabela Kloc zapytała, czy Komisja chce dostosować harmonogram inicjatyw, które zamierzała wdrożyć w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. – Cele zielonego ładu będą przyświecać kolejnym inicjatywom Komisji. – Ma to istotne znaczenie, jeśli mamy długofalowo pozostać na ścieżce do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zbudowania zrównoważonej i zasobooszczędnej gospodarki. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu określono szereg priorytetowych obszarów inwestycji przynoszących korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Priorytety te zyskały jedynie na znaczeniu w kontekście starań wyjścia z kryzysu związanego z koronawirusem i zapewnienia trwałej odbudowy – czytamy w odpowiedzi.

Europosłanka spytała również o to, czy Komisja zamierza skorygować swoją ocenę skutków planu w zakresie celów klimatycznych na 2030 rok. KE oświadczyła, że przedstawi plan zwiększenia do co najmniej 50 procent, a potencjalnie do 55 procent w stosunku do poziomu w 1990 roku, unijnego celu na 2030 rok dotyczącego zredukowania emisji gazów cieplarnianych. – W ocenie uwzględniony zostanie wpływ kryzysu związanego z koronawirusem. Biorąc pod uwagę charakter tego kryzysu i jego zróżnicowane skutki, obecnie analizujemy najlepsze sposoby uwzględnienia ich w tej ocenie – czytamy.

Opracował Jędrzej Stachura

Kloc: Polska ma jeszcze czas na transformację energetyczną