Kolejny ważny krok w budowie wewnętrznego rynku energii elektrycznej

6 lipca 2015, 14:00 Alert
Linie elektroenergetyczne energia

(Ministerstwo Gospodarki)

Walne Zgromadzenia CAO i CASC.EU (dwóch regionalnych biur alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej) 24 czerwca 2015 r. podjęły decyzje o fuzji i ustanowieniu Wspólnego Biura Aukcyjnego (JAO – Joint Allocation Office). Nowa platforma zostanie uruchomiona 1 września 2015 r.

JAO to spółka 20 Operatorów Systemu Przesyłowego (OSP) z siedemnastu krajów – 50Hertz (Niemcy), Admie (Grecja), Amprion (Niemcy), APG (Austria), ČEPS (Czechy), CREOS (Luksemburg), ELES (Słowenia), ELIA (Belgia), Energinet-DK (Dania), HOPS (Chorwacja), MAVIR (Węgry), PSE (Polska), RTE (Francja), SEPS (Słowacja), Statnett (Norwegia), Swissgrid (Szwajcaria), Tennet (Niemcy), Tennet (Holandia), Terna (Włochy), Transnet-BW (Niemcy). Biuro będzie świadczyć głównie usługi polegające prowadzeniu rocznych, miesięcznych i dobowych aukcji zdolności przesyłowych na 27 granicach w Europie, a także wspierać procesy europejskiego market coupling.

W pierwszym kroku JAO przeprowadzi aukcję roczną na 2016 r. Powstało w wyniku fuzji biur aukcyjnych CAO Central Allocation Office GmbH z siedzibą w Niemczech oraz CASC.EU S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Od momentu wejścia fuzji w życie do końca 2015 r., oba biura będą funkcjonować równolegle, w celu zapewnienia ciągłości procesu organizacji miesięcznych i dobowych aukcji na dotychczasowych granicach. Wszystkie operacje zostaną w pełni przeniesione do Luksemburga w pierwszym kwartale 2016 r.

Wspólne Biuro Aukcyjne stając się jednym punktem kontaktu dla uczestników rynku w znaczący sposób wpłynie na efektywność i przejrzystość rynku energii elektrycznej w Europie. Uprości także proces obrotu energią dla ponad 200 uczestników rynku, dając jednocześnie szansę na uzyskanie przez OSP, w ciągu najbliższych kilku lat, wynikających z fuzji oszczędności rzędu kilku milionów euro.

Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez wszystkie właściwe organy regulacyjne Zharmonizowanych Zasad Aukcji (Harmonized Auction Rules) JAO dostosuje do nich świadczone przez siebie usługi. Będzie także otwarte dla OSP z innych krajów, którzy będą mieli możliwość dołączenia do biura jako akcjonariusze lub jako podmioty korzystające z jego usług.