Komisja konsultuje plan większej redukcji emisji CO2

5 sierpnia 2020, 09:45 Alert
Zanieczyszczenia, emisje, dym

Komisja Europejska rozpoczęła pierwszy etap procesu przeglądu dyrektywy o Odnawialnych Źródłach Energii i efektywności energetycznej. Uwagi do mapy drogowej można zgłaszać do 21 września 2020 roku.  Komisja zakłada podniesienie celu redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej do 50-55 procent do 2030 roku w ramach rewizji przewidzianej w programie Europejskiego Zielonego Ładu. Wyjaśnia, że mapa drogowa w tej sprawie ma formę wstępnej oceny skutków proponowanych zmian. Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie w drugim kwartale 2021 roku. 

Czy należy podnieść cel redukcji emisji CO2 i wzrostu udziału OZE?

W uzasadnieniu do procesu konsultacji, który ma trwać siedem tygodni czytamy, że celem Europejskiego Zielonego Ładu jest zwiększenie ambicji klimatycznych UE, tak aby emisje gazów cieplarnianych można było zmniejszyć o co najmniej 50 procent i do 55 procent do 2030 roku. Wśród ocenianych narzędzi prawnych mających służyć jego realizacji znajdują się dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej. Obecnie unijny cel do 2030 roku to zmniejszenie emisji CO2 o 40 procent. Komisja chce jednak redukcji o 50 lub 55 procent.

Komisja przekazuje, że plan działania dotyczący dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii ma pozwolić ocenić, czy cel UE w zakresie energetyki odnawialnej wynoszący co najmniej 32 procent do 2030 roku powinien zostać podniesiony i czy inne części dyrektywy wymagają dostosowania zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, w tym ze strategią różnorodności biologicznej. Mapa drogowa dotycząca dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej ma ocenić, czy obecne przepisy pozwolą zrealizować cel podniesienia efektywności energetycznej o co najmniej 32,5 procent do 2030 roku. Komisja otworzyła siedmiotygodniowy okres konsultacji (3 sierpnia – 21 września) w celu uzyskania opinii publicznej na temat jej koncepcji. Komisja tłumaczy, że mapa drogowa w tej sprawie ma formę wstępnej oceny skutków proponowanych zmian. Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie w drugim kwartale 2021 roku.

Komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu przewiduje przegląd dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (UE) 2018/2001 oraz, w stosownych przypadkach, jej rewizję, by dostosować ją do celu redukcji emisji CO2 o 50-55 procent do 2030 roku. Komisja oceni też w tym roku zintegrowane Krajowe Plany na rzecz Energii i Klimatu i przedstawi potem kilka strategii, w tym działań, które mogą wymagać zmiany dyrektywy.

Komisja Europejska/Bartłomiej Sawicki