Komisja Europejska zaproponowała nowy standard zielonych obligacji

7 lipca 2021, 16:15 Alert
Komisja Europejska. Fot. Flickr
Komisja Europejska. Fot. Flickr

Komisja Europejska (KE) przedstawiła nową strategię zwiększenia zrównoważonego charakteru systemu finansowego Unii Europejskiej (UE) i zaproponowała nowy europejski standard zielonych obligacji.

Komisja Europejska przyjęła wczoraj szereg środków, które stanowią wyraz jej zwiększonych ambicji w zakresie zrównoważonego finansowania. Po pierwsze w nowej strategii zrównoważonego finansowania określono szereg inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i zaradzenie innym wyzwaniom środowiskowym, przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji w transformację UE w kierunku zrównoważonej gospodarki oraz zwiększeniu udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w tym procesie. W przyjętym również wniosku dotyczącym europejskiego standardu zielonych obligacji przewidziano stworzenie wysokiej jakości dobrowolnego standardu dla obligacji służących finansowaniu zrównoważonych inwestycji. Ponadto Komisja przyjęła wczoraj akt delegowany w sprawie informacji, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe na temat zrównoważonego charakteru ich działalności w oparciu o art. 8 unijnej systematyki – czytamy w komunikacie.

Strategia zrównoważonego finansowania

Nowa strategia obejmuje działania pogrupowane w sześciu kategoriach:

– Rozszerzenie istniejącego zestawu instrumentów zrównoważonego finansowania w celu ułatwienia dostępu do finansowania transformacji.
– Zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz konsumentów poprzez zapewnienie im odpowiednich narzędzi umożliwiających im dostęp do finansowania transformacji oraz zachęt sprzyjających korzystaniu z tego finansowania.
– Zwiększenie odporności systemu gospodarczego i finansowego na zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju.
– Zwiększenie wkładu sektora finansowego w zrównoważony rozwój.
– Zapewnienie integralności systemu finansowego UE i monitorowanie jego uporządkowanego przejścia na zrównoważony rozwój.
– Opracowanie międzynarodowych inicjatyw i standardów w zakresie zrównoważonego finansowania oraz wsparcie krajów partnerskich UE.

Komisja przedstawi sprawozdanie z realizacji strategii do końca 2023 roku i będzie aktywnie wspierać państwa członkowskie w ich działaniach z zakresu zrównoważonego finansowania.

Europejski standard zielonych obligacji

Komisja zaprezentowała również wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie dobrowolnego europejskiego standardu zielonych obligacji. We wniosku tym przewidziano stworzenie wysokiej jakości dobrowolnego standardu dostępnego dla wszystkich emitentów (zarówno emitentów prywatnych, jak i rządów), aby pomóc w finansowaniu zrównoważonych inwestycji. Zielone obligacje (zwane również obligacjami ekologicznymi) są już wykorzystywane do pozyskiwania finansowania w sektorach takich jak produkcja i dystrybucja energii, zasobooszczędne mieszkalnictwo i niskoemisyjna infrastruktura transportowa. Duże zainteresowanie tymi obligacjami wykazują również inwestorzy. Nadal istnieje jednak możliwość zwiększenia skali funkcjonowania rynku obligacji ekologicznych i podniesienia poziomu ambicji środowiskowych, jakie mu przyświecają. Europejski standard zielonych obligacji będzie stanowił „złoty standard” definiujący najlepszy sposób wykorzystania zielonych obligacji przez przedsiębiorstwa i organy publiczne do pozyskiwania funduszy na rynkach kapitałowych w celu finansowania ambitnych inwestycji, przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zapewnieniu inwestorom ochrony przed pseudoekologicznym marketingiem. W szczególności:

– emitenci zielonych obligacji będą mieli do dyspozycji solidne narzędzie, dzięki któremu będą w stanie wykazać, że finansują ekologiczne projekty zgodne z unijną systematyką
– inwestorzy nabywający obligacje będą mogli łatwiej potwierdzić, że ich inwestycje mają zrównoważony charakter, co zmniejszy ryzyko, że ulegną pseudoekologicznemu marketingowi.

Komisja podaje, że nowy europejski standard zielonych obligacji będzie otwarty dla wszystkich emitentów obligacji ekologicznych, w tym emitentów spoza UE. Proponowane ramy przewidują cztery kluczowe wymogi:

– Środki pozyskane w wyniku emisji tego rodzaju obligacji powinny być w pełni przeznaczone na projekty zgodne z unijną systematyką.
– Musi istnieć pełna przejrzystość co do sposobu wykorzystania wpływów z emisji obligacji w oparciu o szczegółowe wymogi sprawozdawcze.
– Wszystkie unijne zielone obligacje muszą zostać zweryfikowane przez zewnętrznego audytora, aby zapewnić zgodność z przepisami rozporządzenia oraz dopilnować, by finansowane projekty były zgodne z systematyką. Przewidziano w tym względzie szczególną, ograniczoną elastyczność dla emitentów długu państwowego.
– Zewnętrzni audytorzy świadczący usługi na rzecz emitentów unijnych zielonych obligacji muszą być zarejestrowani w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i podlegać nadzorowi tego organu. Stanowić to będzie gwarancję jakości i wiarygodności ich usług i audytów, zapewniając tym samym ochronę inwestorów i integralność rynku. Przewidziano w tym względzie szczególną, ograniczoną elastyczność dla emitentów długu państwowego.

Komisja Europejska/Jędrzej Stachura

Komisja Europejska przedstawi propozycję zmian w pakiecie polityki klimatycznej