Lewiatan: Prezydencja Polski to szansa na niezależność energetyczną Europy

9 lipca 2024, 13:00 Energetyka

Konfederacja Lewiatan proponuje utworzenie „Strategii energetycznej UE” i uruchomienie ogólnoeuropejskiego programu transformacji przemysłu, analogicznego do KPO, z podobnymi mechanizmami finansowania. Zdaniem organizacji sprawi to, że Stary Kontynent będzie jednym z najtańszych światowych dostawców energii elektrycznej.

fot. Wiktor Dabkowski, flickr.com/bankenverband (CC BY-ND 2.0)

  • Europejski Zielony Ład stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich branż i firm, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw – podnosi Lewiatan.
  • Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na konieczność dążenia do niezależności energetycznej i konkurencyjności w sektorze energetycznym w UE, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego klimatu inwestycyjnego i ochrony rynku wewnętrznego.
  • Apeluje też o promowanie długoterminowych rozwiązań pozwalających na efektywną kosztowo dekarbonizację gospodarek UE, w oparciu przede wszystkim o odnawialne źródła energii, gazowe paliwa odnawialne (np. zielony wodór, biogaz i biometan), a także inicjatywy wspierające rynkowe mechanizmy zakupu energii ze źródeł odnawialnych dla przemysłu.

Konfederacja Lewiatan przypomina, że pierwszego stycznia 2025 roku Polska na sześć miesięcy obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Organizacja przygotowała postulaty na polską prezydencję oraz dla nowego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

– Europejski Zielony Ład stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich branż i firm, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia w implementacji zmian. Polska prezydencja powinna zatem skoncentrować się na stworzeniu sprzyjającego środowiska do realizacji ambitnych celów zielonej transformacji, dbając o konkurencyjność przemysłu oraz zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Niezwykle ważne jest także wsparcie finansowe dla przedsiębiorców – mówi Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na konieczność dążenia do niezależności energetycznej i konkurencyjności w sektorze energetycznym w UE, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego klimatu inwestycyjnego i ochrony rynku wewnętrznego. Proponuje też wypracować „Strategię energetyczną UE”, aby uczynić Europę jednym z najtańszych rynków dostawców energii elektrycznej: zwiększyć dostawy energii z OZE i niskoemisyjnego wodoru o konkurencyjnych kosztach.

Lewiatan apeluje też o promowanie długoterminowych rozwiązań pozwalających na efektywną kosztowo dekarbonizację gospodarek UE, w oparciu przede wszystkim o odnawialne źródła energii, gazowe paliwa odnawialne (np. zielony wodór, biogaz i biometan), a także inicjatywy wspierające rynkowe mechanizmy zakupu energii ze źródeł odnawialnych dla przemysłu, np. poprzez umowy PPA.

Przedsiębiorcy podkreślają potrzebę wsparcia otoczenia regulacyjnego dla rozwoju i przebudowy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, szczególnie w zakresie finansowania inwestycji i modernizacji. Nie powinny one powodować przenoszenia całości skutków tego rozwoju na odbiorców oraz niekorzystnie wpływać na dostępność sieci dla OZE.

Zdaniem organizacji, ważne jest opracowanie krajowych strategii transformacji przemysłu, w ramach których zostaną określone możliwości wprowadzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań wpływających na ograniczenie emisji CO2 z przemysłu, np. materiałów budowlanych. Na tej podstawie mógłby zostać przyjęty budżet na realizację wsparcia dla przemysłu, a UE i państwa członkowskie mogłyby określić instrumenty prawne i organizacyjne zapewniające realizację polityki przemysłowej. Istotne jest również zapewnienie wsparcia przedsiębiorców we wdrażaniu Zielonego Ładu, np. finansowego (fundusze unijne, dostęp do informacji o źródłach finansowania), eksperckiego (szkolenia, baza ekspertów, firm doradczych).

Lewiatan podkreśla, że UE powinna podejść ambitnie do przepisów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, które są obecnie bardzo rozdrobnione. – Producenci muszą rejestrować się, składać sprawozdania i uiszczać opłaty w każdym państwie, w którym umieszczają nawet niewielkie ilości sprzedawanych produktów (np. w przypadku sprzedaży online z innego kraju). Dlatego Lewiatan apeluje o harmonizację tych przepisów, w szczególności w zakresie rejestru ROP „w jednym miejscu” (tzw.one-stop-shop lub jedno okienko, podobnie jak ma to miejsce w przypadku przepisów podatkowych dotyczących VAT), co umożliwiłoby MŚP wypełnienie obowiązków rejestracyjnych w jednym miejscu dla całej UE. Apeluje również o wyłączenia dla mikroprzedsiębiorstw, takie jak te przyjęte w rozporządzeniu w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych – czytamy.

Lewiatan: Przemysł cierpi na brak ofert z zagranicy i to raczej szybko się nie zmieni