Ministrowie środowiska Polski i Czech rozmawiali o KWB Turów

30 sierpnia 2019, 09:15 Alert

Minister środowiska Henryk Kowalczyk spotkał się w środę ze swoim czeskim odpowiednikiem, ministrem Richardem Brabcem. Rozmowa ministrów dotyczyła przede wszystkim sprawy transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bogatyni oraz przedłużenia koncesji na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Odkrywka w Turowie

Rozmowy Kowalczyka z Brabcem o KWB Turów

Minister Kowalczyk stwierdził, że postępowanie transgraniczne w odniesieniu do zmiany ww. planu zostało przeprowadzone w zgodzie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi, co potwierdzają niezależne ekspertyzy prawnicze. Dlatego w jego ocenie nie ma ani podstaw, ani też prawnej możliwości uchylenia uchwały Rady Gminy Bogatynia w sprawie przyjęcia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czego domaga się strona czeska. Zwrócił też uwagę, że strona polska uwzględniła wyniki postępowania transgranicznego przy podejmowaniu decyzji o uchwaleniu planu, co udokumentowane jest w załącznikach do uchwały. Postępowanie transgraniczne ze stroną czeską było prowadzone przez dwa lata, a przepisy międzynarodowe w tym zakresie nie przewidują konieczności uzyskania zgody strony narażonej ani na zakończenie konsultacji transgranicznych, ani na samo uchwalenie planu.

Przypominamy, że pod koniec maja rada miejska w Bogatyni uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, polegającą na rozszerzeniu o niecałe 15 hektarów terenu odkrywkowej eksploatacji górniczej kopalni węgla brunatnego Turów. Jednak uchwałę radnych kwestionują czeskie samorządy, według których została ona podjęta bez rozpatrzenie skarg, które składano zgodnie z procedurą transgranicznej oceny wpływu na środowisko naturalne.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk oświadczył, że przedłużenie koncesji na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii monitoringu sieci wód powierzchniowych i podziemnych oraz procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, traktowane jest przez stronę polską priorytetowo. Zadeklarował dalszą wolę współpracy ze stronę czeską w ramach prowadzonego aktualnie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji kopalni węgla brunatnego Turów. Poinformował, że Polska przychyli się do wniosku strony czeskiej o przesunięcie międzyrządowych konsultacji transgranicznych w formie spotkania ekspertów. Ponadto zostanie zorganizowana rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństw: polskiego, czeskiego i niemieckiego, służąca wyjaśnieniu obywatelom wątpliwości dotyczących planowanego przedsięwzięcia. Polski Minister przychylił się także do prośby strony czeskiej i dołoży starań, by zorganizowane zostało spotkanie dla czeskiego społeczeństwa na terenie Czech służące prezentacji projektu inwestycji. Zapowiedział także kontynuację współpracy ze stroną czeską w odniesieniu do monitoringu granicznych wód powierzchniowych i podziemnych.

Minister Kowalczyk przypomniał także, że Polska od dłuższego czasu postuluje wypracowanie umowy dwustronnej regulującej szczegółowo procedury transgraniczne między naszymi krajami i ponowił propozycję do podjęcia prac nad takim dokumentem. Wyraził przekonanie, że takie rozwiązanie pozwoliłoby sprawnie i bez zbędnych nieporozumień procedować podobne sprawy w przyszłości. Minister Brabec podziękował za konstruktywną współpracę ze stroną polską w zakresie prowadzonych postępowań i zwrócił uwagę, że stanowią one kwestię szczególnie wrażliwą dla dobrosąsiedzkich kontaktów. Docenił także współpracę z polskimi służbami ochrony środowiska i podziękował za propozycje działań służących wyjaśnieniu obaw społeczności czeskiej z terenów przygranicznych, związanych z kontynuacją eksploatacji Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

CIRE.pl

PGE GiEK kwestionuje czeskie zarzuty w sprawie KWB Turów