Łazor: Wprowadzamy aukcje na rynku gazu Towarowej Giełdy Energii

23 października 2013, 10:16 Energetyka

Towarowa Giełda Energii wprowadza możliwość zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na gaz w systemie aukcji. Dodatkowe opcje handlu paliwem na TGE dla miesięcznych, kwartalnych i rocznych instrumentów terminowych, wchodzą w życie od 24 października br.

„Mamy ponad dwa miesiące na realizację obliga. Trzeba tylko zachęcić uczestników rynku do wykorzystania mechanizmów giełdowych po stronie podażowej i popytowej. Wprowadzamy na rynek możliwość zawierania aukcji zakupowych i sprzedażowych, które powinny pomóc w realizacji tego obowiązku. To może być szczególnie interesujące rozwiązanie dla dużych podmiotów” – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Aukcje będą mogły odbywać się od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Otwarcie aukcji będzie następowało na wniosek oferenta. Znajdą się w nim podstawowe informacje takie jak: proponowana data, rodzaj (sprzedaż lub kupno) oraz typ instrumentu terminowego (miesięczny, kwartalny, roczny), liczba instrumentów, którą wnioskodawca zamierza sprzedać lub kupić (wolumen), a także oferowany limit ceny. We wniosku należy określić cenę minimalną w przypadku aukcji sprzedaży lub cenę maksymalną w przypadku aukcji kupna. Transakcja w tym systemie może być przeprowadzona, jeżeli określona we wniosku liczba instrumentów terminowych jest nie mniejsza niż 100 kontraktów (dostawa 100 MWh w każdej godzinie okresu wykonania kontraktu).

„Struktura zleceń na rynkach terminowym i spot pokazuje, że podaż przewyższa popyt. Jednak chętni na zakup gazu się znajdą, jeśli najważniejszy element mechanizmu rynkowego – czyli cena będzie satysfakcjonująca dla obu stron transakcji. System aukcji powinien być dodatkowym narzędziem pobudzającym aktywność na tym parkiecie” – dodaje Prezes Łazor.

W systemie aukcji Giełda przyjmuje zlecenia wyłącznie od Członków Giełdy dopuszczonych do działania na danym rynku, nie będących wnioskodawcą aukcji. Zlecenia w imieniu Członka Giełdy będącego wnioskodawcą aukcji składa giełda.

Do zawarcia transakcji dochodzi wówczas, gdy cena transakcyjna równa jest limitowi ceny, jaki został podany w zleceniu uczestnika aukcji. W pierwszej kolejności realizowane są zlecenia o najwyższym limicie ceny w przypadku zleceń kupna i o najniższym limicie ceny w przypadku zleceń sprzedaży. W przypadku zleceń z równymi limitami ceny, będą one realizowane według czasu przyjęcia zlecenia (zlecenie przyjęte wcześniej zostanie zrealizowane w pierwszej kolejności). Zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa transakcja będzie dotyczyła przynajmniej jednego instrumentu terminowego.

TGE poda do publicznej wiadomości wyniki aukcji po jej zamknięciu. W przypadku aukcji rozstrzygniętej pojawią się informacje o wolumenie zawartych transakcji oraz cenach transakcyjnych – minimalnej i maksymalnej, a także średniej ważonej wolumenem. W przypadku aukcji nierozstrzygniętej znany jest wolumen i limit ceny określony przez oferenta oraz minimalny i maksymalny limit ceny zleceń uczestników aukcji.

Wniosek o otwarcie aukcji należy złożyć nie później niż 7 dni roboczych przed proponowanym terminem aukcji. Termin otwarcia aukcji Giełda podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 5 dni roboczych przed jej startem. W ogłoszeniu zawarte będą podstawowe informacje o dacie, rodzaju, przedmiocie i wolumenie aukcji.

Kolejnym impulsem dla rozwoju rynku gazu jest możliwość bezpośredniego udziału zainteresowanych przedsiębiorstw w rynku gazu od 1 listopada br. Do tej pory spółki obrotu i duzi odbiorcy mogli działać jedynie za pośrednictwem domów maklerskich.

Całkowity wolumen obrotu błękitnym paliwem na TGE po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 686 933 MWh, na rynku spot – 248407 MWh, na rynku terminowym – 438526 MWh. Łącznie zawarto ponad 800 transakcji.

CIRE