Drac-Tatoń: Biotechnologia w służbie zrównoważonego przemysłu 

11 stycznia 2018, 06:30 Chemia
przemysł emisje zanieczyszczenia

Żyjąc w epoce intensywnego rozwoju gospodarki należy nieustannie poszukiwać rozwiązań niwelujących szkodliwe skutki eksploatacji paliw kopalnych czy produkcji odpadów degradujących środowisko, takich jak gazy cieplarniane, tworzywa sztuczne czy związki chemiczne. Konsekwencją eskalacji rozwoju gospodarczego jest bowiem zmniejszanie naszej zdolności do ich asymilacji i unieszkodliwiania. Idąc naprzeciw tym wyzwaniom firmy chemiczne i technologiczne opracowują produkty i preparaty pozwalające na optymalizację wskaźników emisji substancji szkodliwych lub niebezpiecznych – pisze Magdalena Drac-Tatoń z firmy Megmar.

Bakterie czyszczą

W wielu gałęziach przemysłu stosować można rozwiązania biotechnologiczne, oparte na bazie komórek mikroorganizmów. Zastąpienie tradycyjnych procesów chemicznych przez bioprocesy pozwala uprościć linie technologiczne, poprawić wydajność funkcjonowania urządzeń oraz instalacji, zmniejszyć zużycie wody i energii. Biotechnologia przynosi istotne korzyści ekologiczne, nie powoduje wzrostu efektu cieplarnianego, wytwarza produkty biodegradowalne, zmniejsza ilość odpadów chemicznych i zużycie toksycznych chemikaliów.

W Megmar wykorzystujemy bakterie m.in. w celu uzdatniania wody przemysłowej, która w zależności od charakteru produkcji i przeznaczenia musi spełniać pewne ustalone normy. Preparaty biologiczne nie tylko skutecznie poprawiają parametry wody i jej jakość, ale również błyskawicznie  zatrzymują  rozwój  wszystkich  bakterii, wirusów, grzybów, pleśni i zarodników. Stabilizują pH oraz chronią przed korozją wszelkie systemy wodne.

Preparaty biologiczne wykorzystywane są również w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych.  Pozwalają na usunięcie ze ścieków składników pozostałych po oczyszczaniu mechanicznym. Pamiętajmy, że ścieki trafiające do oczyszczalni transportują również metale ciężkie, których nadmiar pociąga za sobą negatywne skutki dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi. W świetle przepisów szlam powstający podczas oczyszczania ścieków przemysłowych kwalifikowany jest jako odpad niebezpieczny, co skutkuje wzrostem kosztów jego składowania i utylizacji. Dzięki biologicznym preparatom osady po odwodnieniu nie stanowią już uciążliwego odpadu wymagającego utylizacji. Nie są zagrożeniem dla środowiska.

Przy tworzeniu koncentratów  mikrobiologicznych stosowane są mikroorganizmy charakteryzujące się dobrą zdolnością namnażania nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych.  Preparaty  zawierają odpowiednio zmutowane szczepy bakterii, które pozwalają oczyścić, wytrącić a następnie odzyskać metale. Preparaty na bazie bakterii pozwalają też m.in. rozwiązywać problemy ze ściekami z absorberów Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin związanymi  z powstawaniem zawiesin, uciążliwym odorem i korozją. Usuwanie zawiesiny jest ważnym elementem potrzebnym do uzyskania dobrej i przejrzystej wody w ściekach.

Współczesna ochrona środowiska powinna zmierzać w kierunku zwiększania integracji metod technicznych i biologicznych. Na podstawie doświadczeń Megmar wiemy, że paradoksalnie nawet przemysł i energetyka mogą się do niej przyczynić, a biotechnologia to narzędzie, którym dziedziny te powinny się posługiwać. Dlatego też, wciąż należy  poszukiwać kolejnych, niestandardowych i szytych na miarę potrzeb zastosowań.