Rząd przyjmie ustawę o nadzorze offshore jeszcze w tym miesiącu

18 czerwca 2021, 12:30 Alert
Morskie farmy wiatrowe. Fot.: WindEurope
Morskie farmy wiatrowe. Fot.: WindEurope

W drugim kwartale tego roku rząd planuje przyjąć projekt ustawy zawierającej rozwiązania w kwestii nadzoru nad procesem projektowania, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ma obejmować system certyfikacji służący potwierdzeniu spełniania wymogów przez morską farmę wiatrową.

Uzasadnienie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań zawartych w przedmiotowym projekcie ustawy ma wynikać z konieczności wdrożenia nadzoru nad procesem projektowania, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz zespołów urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej na ląd, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia ochrony środowiska morskiego i bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób zaangażowanych w budowę i eksploatację morskich farm wiatrowych oraz innych użytkowników morza jak rybaków, żeglarzy.

Z uwagi na planowaną lokalizację przedmiotowych inwestycji, ich liczbę, rozmiar oraz złożoność, sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad ich realizacją bezpośrednio przez właściwe organy administracji państwowej wymagałoby znacznych nakładów finansowych związanych z koniecznością zatrudnienia bardzo licznej grupy wykwalifikowanych ekspertów z dziedzin związanych z budownictwem, energetyką i elektrotechniką, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska.- Natomiast zgodnie z regulacjami zawartymi w projektowanej ustawie obowiązek zapewnienia nadzoru uznanej organizacji nad budową i eksploatacją morskiej farmy wiatrowej będzie leżał po stronie inwestora – czytamy w wykazie prac legislacyjnych.

Rozwiązania ujęte w projekcie

Projektowana ustawa zawiera rozwiązania kwestii nadzoru nad procesem projektowania, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, obejmującego system certyfikacji służący potwierdzeniu spełniania przez morską farmę wiatrową (oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej na ląd) określonych w ustawie wymagań na poszczególnych etapach realizacji inwestycji (projektowanie, dopuszczenie do eksploatacji, eksploatacja).

– Projektowane przepisy określają między innymi zakres wymagań dla morskiej farmy wiatrowej (bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona środowiska, warunki użytkowe), których spełnianie będą potwierdzać certyfikaty wydawane przez uznaną organizację, to jest: certyfikat zgodności projektowej, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji, certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji. Projektowane przepisy określają również zakres czynności nadzorczych wykonywanych przez uznaną organizację w celu wydania określonego certyfikatu dla morskiej farmy wiatrowej – czytamy.

Zgodnie z projektowanymi przepisami zadania w zakresie certyfikacji i nadzoru nad morskimi farmami wiatrowymi w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim będą realizowane przez organizacje uznane przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o wspólnych regułach i normach organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów statków, które na podstawie projektowanych przepisów będą mogły uzyskać upoważnienie do realizacji zadań.

– Zawarte w projekcie ustawy przepisy określają warunki oraz tryb upoważnienia przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej uznanej organizacji do realizacji przedmiotowych zadań, jak również zasady dotyczące cofania tego upoważnienia – czytamy w założeniach.

Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Polonizacja offshore nie będzie możliwa bez fabryki turbin