Nowelizacja prawa atomowego została ogłoszona

28 sierpnia 2019, 10:30 Alert
atom energetyka jądrowa

W Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Ustawa wejdzie w życie 23 września tego roku. Zmiany przepisów mają na celu zapewnienie najwyższego możliwego do osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce, dostosowując go do europejskich i światowych standardów.

Ustawę znaleźć można w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy:

  • dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 roku ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (tzw. dyrektywę BSS).
  • dyrektywę Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 lipca 2014 roku zmieniającą dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (tzw. dyrektywy NSD).

Zmiany stanowią również realizację zaleceń wskazanych w raporcie z misji przeprowadzonej w Polsce w 2013 roku przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA). Przegląd dokonany w 2013 roku przez ekspertów  MAEA obejmował porównanie rozwiązań prawnych, technicznych i politycznych stosowanych w Polsce ze standardami MAEA i międzynarodowymi dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian w dotychczasowych przepisach dotyczących ochrony radiologicznej ogółu ludności i pracowników. Przepisy mają również na celu zwiększenie transparentności działań organów dozoru jądrowego.

Przepisy ustawy regulują także nowe zagadnienia, takie jak kwestie związane z narażeniem na radon w budynkach mieszkalnych i miejscach pracy czy kwestie działalności z wykorzystaniem naturalnie występujących materiałów promieniotwórczych (NORM).

Ustawa wdraża szereg wniosków z awarii w japońskiej elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 roku, m.in. poprzez wprowadzenie wymogów, aby obiekty jądrowe były projektowane, lokalizowane, budowane, uruchamiane, eksploatowane i likwidowane w sposób w jak największym stopniu zapobiegający awariom.

Nowelizacja rozszerza też odpowiedzialność kierownika jednostki organizacyjnej posiadającej zezwolenie na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektu jądrowego za wykonawców i podwykonawców, których działania mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu jądrowego.

Państwowa Agencja Atomistyki

Rząd przyjął projekt noweli ustawy Prawo atomowe