Nowelizacja ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

22 lipca 2015, 08:15 Drogi

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej. Dokument doprecyzował zasady dotyczące zakładania i funkcjonowania ugrupowań w Polsce oraz je uprościł. Wpłynie to na tempo wydawania zgód na udział w nich rodzimych podmiotów.

Zdjęcie: Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
Zdjęcie: Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

W ramach europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) samorządy, władze państwowe i instytucje przez nie powołane (np. stowarzyszenia) z państw członkowskich UE, mogą realizować wspólne przedsięwzięcie o charakterze ponadnarodowym. Możliwość zakładania EUWT przewidywało rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. W nowelizowanej ustawie uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013.

W każdym EUWT uczestniczą partnerzy z co najmniej dwóch krajów. Zgodę na przystąpienie do EUWT wydaje Rada Ministrów (w przypadku członkostwa Polski i władz państwowych) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dla pozostałych podmiotów). EUWT uzyskują osobowość prawną zgodnie z prawem kraju, w którym tworzona jest jego siedziba.

Proponowane w nowelizacji zmiany dotyczą:

  • bardziej szczegółowego określenia procedury zakładania EUWT,
  • sposobu przystępowania do ugrupowań polskich przedsiębiorstw wykonujących działania dla dobra wspólnego,
  • wprowadzenia procedury tzw. milczącej zgody (automatyczna zgoda na przystąpienie do EUWT, jeżeli w ciągu 6 miesięcy decyzji w tej sprawie nie wydano),
  • określenia zasad postępowania w przypadku zmiany podstawowych dokumentów wewnętrznych EUWT,
  • sposobu prowadzenia rejestru EUWT z siedzibą w Polsce,
  • doprecyzowania zasad postępowania w przypadku rozwiązania EUWT lub naruszania przez EUWT interesu publicznego.

Rejestr wszystkich istniejących ugrupowań prowadzi Komitet Regionów. Do końca 2013 r. zarejestrowano 45 ugrupowań, w tym 3 z udziałem polskich podmiotów: Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy, Tatry i Tritia.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju