Orlen EkoUtylizacja ogłosił przetarg na budowę instalacji do odzysku energii

17 marca 2022, 09:00 Alert

Spółka Orlen EkoUtylizacja planuje budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych o wydajności nie mniejszej niż 50 tys. ton w ciągu roku. Spółka ogłosiła zaproszenie do składania ofert. Instalacja do unieszkodliwiania odpadów będzie posiadała moduł do odzysku energii.

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Instalacja do odzysku energii

– Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne stanowi kontynuację strategii działania Orlen EkoUtylizacja zorientowanego na zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach funkcjonowania gospodarki – podała spółka.

Spółka zaznaczyła, że budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów wraz z modułem odzysku energetycznego przyczyni się m.in. do zwiększenia zagospodarowania wytwarzanych obecnie w Polsce odpadów niebezpiecznych z jednoczesnym wytwarzaniem energii cieplnej i energii elektrycznej, z wykorzystaniem ciepła powstającego z ich spalania do produkcji energii w kogeneracji.

Według Orlen EkoUtylizacja, teren pod planowane przedsięwzięcie będzie obejmował powierzchnię ok. 8 ha. Jak wskazano w dokumentacji postępowania, zamawiający jest na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – szczegóły dotyczące lokalizacji zostaną przedstawione na etapie zapytania ofertowego, a uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wykorzystana przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

Spółka podała w ogłoszeniu, że zakres inwestycji obejmować ma budowę m.in.: budynku rozładunku odpadów, w którym zlokalizowany będzie zbiornik technologiczny na odpady oraz budowę głównego budynku instalacji termicznego przekształcania odpadów, w którym przewiduje się montaż instalacji złożonej z dwóch linii technologicznych, w skład których będą wchodziły piec obrotowy z niezbędną infrastrukturą, układ odżużlania pieca, kocioł do odzysku ciepła oraz system oczyszczania i monitoringu spalin.

Planowana jest też budowa magazynów odpadów stałych i ciekłych, medycznych i weterynaryjnych, w tym z systemem do dezynfekcji, a także budowa obiektu rozdrabniarki odpadów, magazynowania i przetwarzania żużli, jak również parkingów, dróg i placów manewrowych oraz budynków pompowni odpadów ciekłych, bramek dozymetrycznych, trafostacji i stacji uzdatniania wody oraz wagi dla pojazdów ciężarowych.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn