Paliwa, chemia i gaz w dobie zmian. Podsumowanie XI edycji Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES

5 lipca 2016, 14:45 Alert

(Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES )

W dniu 4 lipca 2016 r r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz, której tytuł przewodni brzmiał ”Odpowiedzialny Rozwój – nowe wyzwania dla liderów rynku petrochemicznego i gazowego w Polsce”. Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Izby Gospodarczej Gazownictwa, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Tegoroczna edycja została podzielona na cztery sesje tematyczne, w których udział brali zarówno przedstawiciele rządu, eksperci jak i również prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów, oraz dyrektorzy spółek paliwowych, chemicznych i gazowych. Kongres rozpoczął się od Sesji Inauguracyjnej pt. „Polski rynek energii, petrochemii oraz gazu na etapie intensywnych zmian”. Jej moderatorami byli Janusz Wiśniewski – Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza; Wojciech Krzyczkowski – Redaktor, Portal WysokieNapiecie.pl, zaś w dyskusji udział wzięli: Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Paweł Poncyliusz – b. Wiceminister Gospodarki; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A. W pierwszej kolejności zastanawiano się czy europejski trend reindustrializacji na pewno powinien dotyczyć Polski w sytuacji, gdy produkcja przemysłowa stanowi 25% PKB a średnia w Unii Europejskiej nieznacznie przekracza 15%. Z drugiej strony zaproszeni goście debatowali nad polityką klimatyczną i regulacyjną Unii Europejskiej, w kontekście obrony polskich interesów. Podczas sesji podjęty został także temat polskiego górnictwa: starano się zarówno odpowiedzieć na pytanie czy możliwy jest rozwój zrównoważony kraju bez węgla, czy energetyka to jedyna szansa dla polskiego górnictwa, jak i próbowano znaleźć powody dla których nie wykorzystuje się węgla jako surowca do produkcji chemicznej. Nie bez znaczenia był problem ekonomicznego i społecznego wymiaru zmian w polskim górnictwie. Zapytano też prelegentów o spółki Skarbu Państwa, jako główny motor Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności starano się ustalić, czy zasady współdziałania spółek w ramach w/w programu będzie określać Skarb Państwa. Stanowiło to wstęp do szerszego zagadnienia, jakim są ogólne oczekiwania rządu wobec sektora energetycznego, petrochemicznego i gazowego. W tym wymiarze analizowano w szczególności rolę spółek PERN i PGNiG w najbliższej przyszłości na rynku. Debata w ramach sesji inauguracyjnej poruszyła również zagadnienia dotyczące polskiego prawodawstwa. Zastanawiano się więc, z jednej strony, nad przejrzystością polskiej legislacji węglowodorowej dla inwestorów, z drugiej czy polska polityka surowcowa ma szanse wreszcie zaistnieć w rzeczywistości gospodarczej kraju i czy prawo geologiczne oraz górnicze wymaga dalszych zmian.

Sesja I – Nowe priorytety i cele sektora gazowego do 2020 roku moderowana była przez dr Pawła Grzejszczaka – Radcę Prawnego, Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W debacie udział wzięli: Bartosz Milewski – Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem, Hermes Energy Group; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii; Piotr Maciążek – Redaktor Prowadzący, Energetyka24.com; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; dr Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; dr Adam Węgrzyn – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o.; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A. Początek debaty otworzyło pytanie, czy obligo giełdowe przyczyniło się do zbudowania płynnego rynku gazu. Zwrócono w szczególności uwagę, że coraz częściej kontrakty bilateralne są zawierane w oparciu o indeks cenowy gazu Towarowej Giełdy Energii. W tym wymiarze zastanawiano się też m.in. nad miejscem PGNiG w zliberalizowanym rynku gazowym. Równie istotną kwestią, poruszoną podczas dyskusji, był terminal LNG w Świnoujściu i jego wpływ na krajowy i europejski rynek. Kolejne pytanie, jak zostało zadane prelegentom dotyczyło znalezienia złotej formuły walki o udziały w rynku (koncern gazowy vs przedsiębiorstwo multienergetyczne). Na koniec podniesiono ważne zagadnienia dotyczące przyszłości infrastruktury gazowej w Polsce, a także gazowego połączenia z Norwegią i szerzej, obszaru Bałtyku, jako rynku dostaw ropy i gazu.

Sesja II – Chemia – wsparciem dla sektora gazowego i paliwowego poświęcona była najważniejszym zmianom i wyzwaniom, przed jakimi stoi polski sektor chemiczny. Debata miała charakter dwugłosu eksperckiego, w którym udział wzięli Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” oraz Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Najpierw starano się nakreślić rolę liderów rynku petrochemicznego w narodowej polityce gospodarczej kraju. Pozwoliło to zastanowić się nad wyzwaniem tworzenia przyjaznego otoczenia dla rozwoju przemysłu chemicznego (tworzenie stabilnej pozycji inwestycyjnej i rozwojowej, deregulacje, umowy o wolnym handlu) oraz częściowo odpowiedzieć na pytanie, czy drogą do „odpowiedzialnego rozwoju” jest wsparcie przemysłu chemicznego w ramach reindustrializacji. Dalsza część debaty skoncentrowała się na kwestii innowacyjności w polskiej chemii, szansach czy zagrożeniach dla rozwoju sektora i źródeł finansowania, w kontekście możliwości sektora. Na koniec zaś analizowano temat ropociągów, gazociągów, terminalu LNG i magazynów gazu/paliw płynnych jako elementu bezpieczeństwa państwa.

Debatą zamykającą Kongres była Sesja III – Projekty innowacyjne i rozwojowe wsparciem gospodarki przyszłości. Moderatorem dyskusji był dr Dariusz Gulczyński – Ekspert, Światowa Rada Energii, zaś w roli prelegentów wystąpili: Agata Cyrkowska – Dyrektor Biura Produktu i Analiz Ryzyka, FST Management Sp. z o.o.; dr inż. Stanisław Dyrda – Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Mariusz Grochowski – Członek Zarządu, ERBUD Industry Sp. z o.o.; Marek Kossowski – Członek Zarządu, Polish Trading Point S.A.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Marta Meisner – Starszy Broker Ubezpieczeniowy, FST Management Sp. z o.o.; Cezary Pokrzywniak – Prezes Zarządu, TORPOL Oil & Gas; Adam Simonowicz – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.; dr inż. Andrzej Szałek –Ekspert ds. Nowych Technologii, Toyota Motor Poland. Sesja podzielona była na dwie części: w pierwszej zaproszeni goście, w formie indywidualnych wystąpień zaprezentowali zgromadzonym na sali innowacyjne projekty, produkty i usługi, skierowane do sektora gazowego, naftowego, energetycznego i chemicznego. Podczas debaty wystąpiono z prezentacjami: „Innowacyjne metody zarządzania ryzykiem w przemyśle gazowniczym i petrochemicznym, ze szczególnym uwzględnieniem cyberryzyk i ryzyk technicznych” (Agata Cyrkowska – Dyrektor Biura Produktu i Analiz Ryzyka, FST Management Sp. z o.o.; Marta Meisner – Starszy Broker Ubezpieczeniowy, FST Management Sp. z o.o.); „Innowacje w procesach handlowych na rynkach paliwowo-energetycznych jako wsparcie dla nowoczesnej, efektywnej energetycznie gospodarki” (Marek Kossowski – Członek Zarządu, Polish Trading Point S.A.); „Innowacyjne rozwiązania i technologie BELSE” (Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.); „Napęd elektryczny i wodorowy – jaka będzie motoryzacja w 2020?” (dr inż. Andrzej Szałek –Ekspert ds. Nowych Technologii, Toyota Motor Poland); „InfoEngine jako Zorganizowana Platforma Obrotu OTF” (Adam Simonowicz – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.); „Innowacyjność w sektorze petrochemicznym w odniesieniu do polskich wykonawców” (Cezary Pokrzywniak – Prezes Zarządu, TORPOL Oil & Gas). Druga część stanowiła rozwinięcie zaprezentowanych wcześniej pomysłów, jako punkt wyjścia do szerszej dyskusji nad innowacyjnością w Polsce. Debatowano więc nad takimi zagadnieniami jak: multienergetyka – optymalizacja poprzez dywersyfikację, nowe priorytety OZE (biopaliwa, biomasa, biogaz); projekty crossbranżowe – przestrzeń na wdrażanie innowacji i realizację projektów rozwojowych; bezpieczeństwo ekologiczne i środowiskowe; innowacyjność jako narzędzie do zapewnienia bezpiecznego rozwoju sektora; bez czego energetyka i przemysł petrochemiczny nie ruszy w przyszłość.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES, który odbędzie się już na jesień przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.petrobiznes.pl.