PGE EJ 1: Poparcie budowy elektrowni jądrowej w Polsce systematycznie rośnie

4 maja 2020, 16:30 Alert

PGE EJ 1 cyklicznie bada nastawienie mieszkańców Pomorza do budowy elektrowni jądrowej. Ostatnie badania opinii zostały zrealizowane na zlecenie spółki przez PBS w okresie październik-listopad 2019 r. na reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino, Krokowa – informuje spółka.

Fot. PGE

Najważniejsze wnioski

PGE EJ 1 podało, że poparcie dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) konsekwentnie rośnie i wynosi obecnie 71 procent (wzrost z 69 procent w roku 2018). Większość mieszkańców gmin lokalizacyjnych (67 procent) podtrzymuje swoje poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Program Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych jest stale pozytywnie oceniany przez mieszkańców – czterech na pięciu badanych jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (82 procent). 67 procent mieszkańców gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie.

Nadal widoczna jest silna potrzeba działań informacyjnych i edukacyjnych na obszarach potencjalnych lokalizacji – 76 procent badanych wskazuje taką potrzebę.

Poparcie dla inwestycji

Według badań PGE EJ 1, poparcie mieszkańców gmin lokalizacyjnych dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat konsekwentnie rośnie i wynosi ogółem 71 procent. Większość ankietowanych jest za realizacją takiej inwestycji (Choczewo – 68 procent, Gniewino – 91 procent, Krokowa – 60 procent). Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce pozostaje nieznacznie wyższe wśród osób młodszych oraz lepiej wykształconych. Poparcie mieszkańców gmin lokalizacyjnych dla budowy elektrowni jądrowej w ich bezpośrednim sąsiedztwie utrzymuje się na wysokim poziomie 67 procent (Choczewo – 64 procent, Gniewino – 87 procent, Krokowa – 55 procent).

Główne motywatory do popierania budowy to nowe miejsca pracy (35 procent), możliwość rozwoju dla gminy lokalizacyjnej (20 procent) oraz tańsza elektryczność (18 procent).

Do najczęściej wymienianych obaw respondentów, związanych z realizacją takiej inwestycji, należy strach o zdrowie i życie (30 procent), ryzyko wystąpienia awarii w elektrowni (30 procent) oraz szkodliwość takiej inwestycji dla środowiska i ludzi (18 procent).

67 procent osób uważa, że Polska potrzebuje elektrowni jądrowej, ponieważ obecne źródła są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb energetycznych naszego kraju.

Rozpoznawalność programu

PGE EJ 1 zaznacza, że rozpoznawalność programu stale rośnie. Obecnie 58 procent badanych osób potwierdza, że PRWGL jest im znany (wzrost o 8 p.p. w stosunku do ubiegłego roku). Znajomość programu wzrasta wraz z poziomem wykształcenia, a jest niższa wśród najmłodszych i najstarszych respondentów.

Program Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych jest niezmiennie pozytywnie oceniany przez mieszkańców – czterech na pięciu badanych jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (82 procent) – (wzrost o 3 p.p. w stosunku do 2018 roku).

40 procent mieszkańców zapytanych o wykorzystanie budżetu programu sugeruje przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę (drogi, chodniki, oświetlenie, kanalizacja, oczyszczalnia itp.).

Ocena PGE EJ 1 jest w tej fali badania nieznacznie lepsza niż jesienią 2018 roku: jest postrzegana jako firma uczciwa, przyjazna, wiarygodna, rzetelna, solidna, informująca mieszkańców na bieżąco o swoich posunięciach, wspierająca region oraz kompetentna.

Wiedza o energetyce jądrowej w gminach lokalizacyjnych

PGE EJ 1 podaje, że dziewięciu na dziesięciu mieszkańców badanych gmin (91 procent) słyszało o planach budowy elektrowni jądrowej w Polsce (Choczewo 93 procent, Gniewino 88 procent, Krokowa 93 procent).

40 procent badanych mieszkańców gmin lokalizacyjnych ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej dobrze lub bardzo dobrze. Subiektywna ocena poziomu wiedzy mieszkańców jest wyższa o 13 p.p. niż w poprzedniej edycji badania.
Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat energetyki jądrowej są Internet (41 procent), opinie znajomych lub rodziny (25 procent) oraz telewizja, radio, prasa (21 procent).

W tym roku aż trzech na czterech mieszkańców (76 procent) widzi potrzebę przeprowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie energetyki jądrowej i zasad działania elektrowni jądrowych. Jest to istotny wzrost oczekiwań w tym zakresie (o w 20 p.p.) porównaniu do poprzedniej edycji badania.

Już prawie co trzeci mieszkaniec gmin lokalizacyjnych odwiedził Lokalny Punkt Informacyjny. Najczęściej wizytę w takim punkcie deklarują niezmiennie mieszkańcy gminy Gniewino (44 procent). Punkty informacyjne są częściej odwiedzane przez osoby z co najmniej średnim wykształceniem.

Osoby, które odwiedziły punkty informacyjne niezmiennie wystawiają im dobrą ocenę – 89 procent badanych ocenia punkt pozytywnie, co trzecia osoba (29 procent) wskazuje skrajnie wysoką notę.

Wpływ elektrowni jądrowej na życie mieszkańców

Co trzeci badany (33 procent) rozmawiał w ciągu ostatnich miesięcy poprzedzających badanie na temat budowy elektrowni jądrowej w pobliżu jego miejsca zamieszkania – wzrost o 9 p.p. w stosunku do ubiegłego roku.

Rozmowy takie mają miejsce przede wszystkim w gronie rodziny (64 procent) lub przyjaciół i znajomych (61 procent). 17 procent ankietowanych deklaruje prowadzenie rozmów na temat budowy elektrowni z innymi mieszkańcami gminy. 67 procent mieszkańców gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie (wzrost o 16 p.p. w stosunku do 2018 roku).

PGE EJ 1/Jędrzej Stachura

PGE Energia Ciepła szlifuje swoje procedury kryzysowe