PGE przedstawiła szacunkowe wyniki z 2021 roku. EBITDA idzie w górę

24 lutego 2022, 10:45 Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2021 rok. Powtarzalny zysk EBITDA w 2021 roku wyniósł 8,4 mld złotych, czyli o 35 procent więcej niż w 2020 roku – podaje spółka.

Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl
Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl


– Dynamiczne odbicie gospodarki w 2021 roku i przejściowy wzrost importu polskiej energii elektrycznej przez unijne gospodarki umożliwił wyprodukowanie przez PGE blisko 69 TWh energii elektrycznej i osiągnięcie solidnych rocznych wyników. W 2021 roku znacząco poprawiliśmy efektywność operacyjną, co w połączeniu z wpływem czynników zewnętrznych wpłynęło na wynik Grupy – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

PGE podaje, że historycznie wysokie wolumeny produkcji energii elektrycznej oraz przychody z rynku mocy przeważyły nad efektem spadku marży na wytwarzaniu, który w 2021 roku wyniósł ok. 30 zł na MWh w porównaniu do 2020 roku. Czynniki te wpłynęły na segment Energetyki Konwencjonalnej, który wypracował powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 2,6 mld złotych, wyższy o 37 procent w porównaniu z 2020 rokiem.
Zwiększenie ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o sześć procent przyczyniło się do poprawy wyniku segmentu Dystrybucji. Wygenerował on 2,7 mld złotych EBITDA powtarzalnej, czyli więcej o 18 procent w skali roku – czytamy w komunikacie.

Segment Ciepłownictwa, pomimo wyższego zapotrzebowania na ciepło, wobec rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, osiągnął powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 0,8 mld złotych (spadek o dziewięć procent w porównaniu do 2020 roku).

Powtarzalna EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła rekordowy miliard złotych, co stanowi wynik o 70 procent wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego.

– Z satysfakcją odnotowujemy, że pierwszy raz EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna przekroczyła miliard złotych. To dobry prognostyk, gdyż obszar zielonej energetyki staje się oprócz dystrybucji kluczowy dla rozwoju Grupy PGE – podkreśla Wojciech Dąbrowski.

PGE informuje, że powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł 1,1 mld złotych i był o 79 procent wyższy w skali roku, na co wpływ miała przede wszystkim niska baza 2020 roku. Utworzony w 2021 roku segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 45 mln złotych.

Na poziomie EBITDA raportowanej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości ok. 9,7 mld złotych, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 1,5 mld złotych – czytamy w komunikacie.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2021 roku wyniósł 4,2 mld zł wobec 0,1 mld zł w 2020 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 4,7 mld złotych, wobec 5,5 mld złotych w porównywalnym okresie 2020 roku.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w 2021 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 68,8 TWh, czyli o 18 procent więcej niż w 2020 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 37,7 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 37,5 TWh, mniej o około dziewięć procent w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 55,1 PJ, rosnąc o 13 procent w porównaniu do 2020 roku.

Szacunkowa średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w 2021 roku wyniosła 266,7 zł/MWh i była niższa o około 15 złotych/MWh w porównaniu z 2020 rokiem. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów wyniósł w minionym roku 121,8 zł za tonę, czyli był o 15 złotych za tonę wyższy niż w 2020 roku.

Szacunkowy poziom zadłużenia netto wyniósł 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł w stosunku do III kwartału 2021 roku. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,43x.
Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 roku jest planowana na 22 marca 2022 roku.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

PGE planuje przenieść siedzibę do Lublina