Polenergia podpisała z Equinorem umowę na budowę kolejnych morskich farm wiatrowych

20 grudnia 2018, 14:30 Alert

Polenergia poinformowała w czwartek o uzgodnieniu w dniu 19 grudnia 2018 r. treści umów związanych z potencjalną sprzedażą 50 proc. udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I. W kolejnym komunikacie spółka ujawniła, że doszło już do zawarcia przedwstępnej, warunkowej umowy w tej sprawie.

Farma wiatrowa Polenergii w Pucku. Fot. Polenergia
Farma wiatrowa Polenergii w Pucku. Fot. Polenergia

Z informacji Polenergii wynika, że spółka zawarła przedwstępną, warunkową umowę zbycia 50 proc. udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I, która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Umowa przedwstępna została zawarta z Wind Power spółką należącą do grupy kapitałowej Equinor (dawniej Statoil). Jak informuje spółka umowa opierają się zasadniczo na umowach zawartych pomiędzy Polenergią, a spółką zależną Equinor w odniesieniu do spółek MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III.

Umowa przedwstępna przewiduje zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej własność udziałów posiadanych przez Polenergię na rzecz Wind Power. Zawarcie ostatecznej umowy przenoszącej jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających obejmujących uzyskanie przez każdą ze stron bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację transakcji oraz uzyskanie prawomocnej rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały w przedmiocie przekształcenia Polenergia Bałtyk I ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spełnienie obu warunków zawieszających powinno nastąpić przed 30 września 2019 roku. W przypadku braku uzyskania zgody Prezesa UOKiK i dokonania rejestracji przekształcenia spółki w tym terminie umowa przedwstępna ulegnie rozwiązaniu.

Jak podała Polenergia łączna bazowa cena sprzedaży udziałów w Polenergia Bałtyk I to prawie 33,352 mln zł. Została ona ustalona w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na realizację projektu, z uwzględnieniem standardowego mechanizmu korekty tej kwoty opartego na sytuacji finansowej spółki. Polenergia poinformowała również, że w ramach transakcji planowane jest zwarcie z Wind Power innych umów dotyczących określenia praw i obowiązków stron jako wspólników spółki Polenergia Bałtyk I oraz zasad realizacji projektu.

Póki co Polenergia nie informowała szerzej o projekcie Bałtyk I. Wiadomo było, że jest on zlokalizowany pobliżu projektów należących do PKN Orlen i PGE. W dzisiejszym komunikacie Polenergia poformowała, że jest on na wczesnym etapie realizacji i dysponuje już decyzją na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp o mocy do 1.560 MW. – Projekt ten znajduje na granicy Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej na wysokości gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim” – podano w komunikacie. Polenergia Bałtyk I będzie trzecim projektem realizowanym wspólnie przez Polenergię i Equinor.

Przypominamy, że 22 maja 2018 r. Polenergia oraz Statoil Holding Netherlands zawarły umowę przyrzeczoną przenoszącą własność 50 proc. udziałów posiadanych przez polską spółkę w spółkach Polenergia Bałtyk II oraz w Polenergia Bałtyk III, które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W tym samym dniu własność udziałów w obu spółkach przeszła na Statoil Holding Netherlands.Obie farmy o mocy po600 MWmajapowstać

Jednocześnie, tego samego dnia, doszło do zawarcia umów dotyczących rozwoju oraz realizacji projektów budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku pomiędzy Polenergią Bałtyk II i w Polenergią Bałtyk III z Statoil New Energy Service Centre z grupy kapitałowej Statoil. Zostały podpisane też umowy serwisowe pomiędzy Polenergią Bałtyk II i w Polenergią Bałtyk III i Poenergią oraz porozumienia wspólników dotyczących każdej wiatrowych spółek pomiędzy Polenergią, Statoil Holding Netherlands.

Polenergia dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, o planowanej łącznej mocy do 1200 MW. Farmy maja być zlokalizowane na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim. Według deklaracji Polenergii pierwsza energia z morskiej farmy wiatrowej Bałtyk III może popłynąć do polskiego wybrzeża w 2022 roku, a farmy Bałtyk II w 2026 roku. Okres eksploatacji obu farm przewidziany jest na 25 lat.

Polenergia