GUS: Drastyczny wzrost średniej detalicznej ceny węgla w 2022 roku

13 stycznia 2023, 11:30 Alert

Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat ws. średniorocznych cen konsumpcyjnych nośników energii oraz cen węgla kamiennego za 2022 rok. Szczególnie ten drugi wskaźnik pokazuje skale wzrostu w stosunku do 2021 roku. 

Siedziba GUS w Warszawie. Źródło: Wikipedia

W przypadku nośników energii średnioroczny wzrost cen w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wyniósł 32,5 procent. Dla porównania, średnioroczny wzrost w 2021 roku w stosunku do 2020 roku to 7,1 procent.

Wskaźnik obliczany jest w oparciu o wyniki badania cen towarów i usług na rynku detalicznym oraz badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych do opracowania systemu wag. Przy obliczaniu wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii stosowana jest klasyfikacja spożycia indywidualnego według celu. Wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres’a, przy zastosowaniu wag z roku poprzedzającego rok badany.

Jeszcze większy wzrost zanotowano w przypadku ceny węgla kamiennego w detalu. Tutaj, według danych GUS, średnia cena tony węgla kamiennego w 2022 roku wyniosła 2329,03 zł. Dla porównania w 2021 roku średnia cena tony węgla kamiennego wynosiła 996,60 zł, a w 2020 roku 887,95 zł.

Ceny surowców energetycznych wystrzeliły po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wprowadzeniu m.in. embarga na rosyjski węgiel. Ceny nośników energii przekładają się również na wysoki poziom inflacji odnotowywany w 2022 roku.

Główny Urząd Statystyczny/Mariusz Marszałkowski

Mazurek: Cenowy szok energetyczny rozlewa się po całej gospodarce (ROZMOWA)