Wygrany arbitraż z Gazpromem poprawił wyniki finansowe PGNiG w drugim kwartale

31 lipca 2020, 14:30 Alert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale roku. Wyniesie on 5,14 mld zł wobec 0,27 mld zł przed rokiem – podała spółka. 

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Szacunki PGNiG

Według szacunków, skonsolidowane przychody PGNiG spadły w drugim kwartale do 7,28 mld zł z 8,28 mld zł przed rokiem. Skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł do 7,27 mld zł z 0,96 mld zł rok wcześniej.

PGNiG podawał wcześniej, że rozliczenie aneksu do kontraktu jamalskiego m.in. zmniejszy koszty operacyjne PGNiG dotyczące gazu o 5,69 mld zł, a dodatkowo na wyniki drugiego kwartału koncernu wpływ będzie miał dodatni wynik na różnicach kursowych (ok. 300 mln zł) oraz podatek dochodowy – zaliczka na podatek za czerwiec wyniosła ok. 1,1 mld zł.

Wynik EBITDA segmentu „Poszukiwanie i Wydobycie” spadł do 0,17 mld zł z 0,69 mld zł rok wcześniej (w tym odpis obniżył wynik segmentu o 0,09 mld zł). W segmencie „Obrót i Magazynowanie” zysk EBITDA wzrósł do 6,65 mld zł z 0,16 mld zł straty przed rokiem. EBITDA w segmencie dystrybucyjnym spadła do 0,41 mld zł z 0,49 mld zł, a w segmencie wytwarzania wzrosła do 0,12 mld zł z 0,06 mld zł.

Skonsolidowany szacunkowy wynik operacyjny wzrósł do 6,45 mld zł z 0,29 mld zł.

W komunikacie podano, że w segmencie „Poszukiwanie i Wydobycie” na wyniki wpłynęły m.in. niższe rdr notowania cen produktów, w tym ceny ropy naftowej Brent, ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii (o 49 procent w porównaniu do drugim kwartału 2019 roku) oraz dokonanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie ok. minus 94 mln zł. Jednocześnie wzrósł wolumen wydobycia ropy naftowej w Norwegii.

Na wyniki segmentu „Obrót i Magazynowanie” wpływ miało m.in. pomniejszenie kosztów operacyjnych w związku z zawarciem aneksu do kontraktu jamalskiego, dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń, a także wpływ zastosowania od pierwszego marca w rozliczeniach za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego zasądzonej formuły cenowej na podstawie wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie.

Dodatkowo, na wyniki segmentu „Obrót i Magazynowanie” wpłynął spadek cen gazu na TGE, niższa średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku wpływ rozwiązania odpisu na zapasie gazu o 108 mln zł, przy zawiązaniu odpisu na minus 91 mln zł w drugim kwartale 2019 roku oraz wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń ujętych w przychodach ze sprzedaży w wysokości 171 mln zł (w drugim kwartale 2019 roku było to 102 mln zł).

W segmencie „Dystrybucja” wpływ miała m.in. wyższa o 3,5 procent taryfa za usługę dystrybucji gazu, niższa średnia temperatura w drugim kwartale 2020 roku o 1,7 stopnia Celsjusza rok do roku oraz saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: plus dwa miliony złotych w drugim kwartale 2020 roku wobec 181 mln zł rok wcześniej.

W segmencie „Wytwarzanie” spółka miała wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 18 procent rok do roku na skutek niższej średniej temperatury w drugim kwartale 2020 roku i wyższych wolumenów produkcji ciepła oraz niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania – o 13 procent rok do roku, przy niższym wolumenie sprzedaży oraz niższe rok do roku koszty węgla do produkcji.

Wpływ na szacunkowe wyniki – jak podało PGNiG – miała także wycena udziałów w inwestycji w Polską Grupę Górniczą SA na łączną kwotę -222 mln zł w efekcie ujęcia wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie spółki.

Spółka podała, że prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu za drugi kwartał planowana jest na 20 sierpnia bieżącego roku.

PGNiG/Polska Agencja Prasowa/Mariusz Marszałkowski

Gazprom przelał na konto PGNiG 1,5 mld dolarów nadpłaty za zawyżone ceny gazu