Impas w przetargu na polski autobus elektryczny

5 marca 2019, 14:00 Alert

Prowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i dostawę szeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego nadal pozostaje bez rozstrzygnięcia. Dwóch oferentów wniosło odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Autobus elektryczny w Krakowie / fot. Bartłomiej Sawicki

Jak poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, odwołania od rozstrzygnięcia powstępowania złożyli dwaj oferenci, których oferty wcześniej zostały odrzucone.

Przypomina, że w ogłoszonej 18 grudnia 2018 r. decyzji NCBiR poinformowało, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego uznało za najkorzystniejszej wszytki trzy złożone oferty. Oferty złożyły: Politechnika Śląska, konsorcjum Ursus Bus oraz konsorcjum z udziałem Autosana (lider) oraz WB Electronics, Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” i Instytutu Elektrotechniki z Warszawy.

Jednak po kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oferty Politechniki Śląskiej i Konsorcjum Autosana zostały odrzucone i decyzją z dnia 18 lutego 209 r. za zwycięzcę przetargu zostało uznane konsorcjum Ursus Bus. 28 lutego do NCBR wpłynęły odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej złożone przez Politechnikę Śląska i konsorcjum z udziałem Autosana.

CIRE.pl