Prezes URE zatwierdził taryfy trzem kluczowym przedsiębiorstwom gazowym

19 grudnia 2016, 11:15 Alert
gaz energetyka

16 grudnia Prezes URE zatwierdził taryfy kluczowym przedsiębiorstwom sektora gazowego, tj. PGNiG, PLNG oraz SGT EuRoPol Gaz, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
Taryfy tych przedsiębiorstw zostały zatwierdzone na okresy wnioskowane przez te firmy.

W przypadku PGNiG będą obowiązywały przez pierwszy kwartał przyszłego roku tj. do dnia 31 marca 2017 r., całoroczna taryfa PLNG będzie obowiązywała do 31 grudnia 2017 r., natomiast taryfa SGT EuRoPol Gaz – do 30 września 2017 r.

Wprowadzenie w życie taryfy PGNiG oznacza wzrost średnich cen gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych średnio o 12,2 proc., włącznie z opłatą abonamentową, która nie ulega zmianie. Dla odbiorców hurtowych przedsiębiorstwo zostało zwolnione przez Prezesa URE z obowiązku zatwierdzania taryfy.

Natomiast średnie ceny gazu zaazotowanego wzrosną dla odbiorców końcowych o 13,4 proc., a dla odbiorców hurtowych o 13,1 proc.

Wzrost cen gazu wysokometanowego w obrocie jest spowodowany wzrostem kosztów jego pozyskania w stosunku do kosztów przyjmowanych do kalkulacji taryfy obowiązującej. A ten spowodowany jest planowanym wzrostem kosztów jego zakupu w imporcie, na który wpływ mają ceny importowe, po których gaz ten nabywany jest za granicą – ustalane w wysokości wynikającej z formuł kontraktowych zależnych m.in. od cen ropy oraz produktów ropopochodnych – oraz kursy walutowe dol. i euro.

Wejście w życie nowej taryfy PLNG oznacza wzrost średniej stawki za regazyfikację gazu skroplonego (LNG) o 7,5 proc. Główną przyczyną wzrostu jest uwzględnienie w podstawie kalkulacji taryfy kosztów podatku od infrastruktury terminalu, których to przedsiębiorstwo nie ponosiło w 2016 r., a zatem nie uwzględniło w kalkulacji taryfy obowiązującej.

Stawki opłat w taryfie SGT EuRoPol Gaz, w stosunku do stawek aktualnie stosowanych, maleją o 20,9 proc., przede wszystkim ze względu na spadek kosztów zakupu gazu na potrzeby własne.

Postępowania administracyjne w zakresie zatwierdzenia taryf pozostałym kluczowym przedsiębiorstwom sektora gazowego, tj. PGNiG OD, OGP Gaz – System oraz PSG nie zostały zakończone.

CIRE.PL