Projekt dotyczący złóż strategicznych i magazynów wodoru trafił do konsultacji społecznych

26 października 2021, 12:30 Alert
Dokumenty
Dokumenty. Fot. Freepik

Projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, który trafił do konsultacji społecznych, zakłada wprowadzenie definicji złoża strategicznego, określenie statusu tego złoża oraz wprowadzenie regulacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji, w tym wodoru na potrzeby polskiej strategii wodorowej.

– Proponuje się wprowadzenie definicji ustawowej złoża strategicznego, rozumianego jest złoże kopaliny, które ze względu na jego znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju podlega szczególnej ochronie prawnej. […] System ochrony złóż kopalin ma na celu zabezpieczenie dostępności do złóż kopalin, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku złóż kopalin wydobywanych metodą odkrywkową. Złoże będzie mogło być uznane za złoże strategiczne na podstawie decyzji administracyjnej – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem, stroną postępowania w sprawie uznania złoża kopaliny za złoże strategiczne, będzie podmiot, któremu przysługuje prawo do korzystania z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny albo dodatku do takiej dokumentacji. Status złoża strategicznego mógłby być nadany zarówno dla całego złoża, jak i dla jego części – podaje ISBnews.

Dla złóż strategicznych wprowadzone zostaną regulacje szczególne. Planowane jest:

– wprowadzenie rocznego terminu do ujawnienia w dokumentach planistycznych (zarówno w studium, jak i w planie miejscowym), dotyczy to również złóż węglowodorów, co oznacza, że termin ujawnienia ich obszarów ulegnie wydłużeniu – w stosunku do aktualnego brzmienia przepisu – o 6 miesięcy, a przy złożach innych niż złoża strategiczne – 2 lata);

-wprowadzenie zasady, że koszt zmiany dokumentów planistycznych gminy poniesie podmiot, który otrzymał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną.

Z kolei, gdy chodzi o pozostałe złoża do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

– obowiązek wprowadzenia złoża kopaliny nie tylko do studium, ale również do planu miejscowego (o ile taki obowiązuje);

– wprowadzenie analogicznie – jak w przypadku studium – terminu, w którym złoże kopaliny powinno zostać ujawnione w planie miejscowym (o ile obowiązuje) oraz możliwości wydania zarządzenia zastępczego w przypadku, gdy gmina nie wykona swojego obowiązku w ustawowym terminie; 3) możliwość (ale nie obowiązek) dokonania zmiany dokumentów planistycznych na koszt podmiotu, na rzecz którego wydana została decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną.

Projektowane regulacje dostosowują przepisy prawa geologicznego i górniczego dotyczące podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji do potrzeb związanych z projektowaną polską strategią wodorową. – Mając na uwadze konieczność zapewnienia przestrzeni magazynowych, niezbędnych dla skutecznej realizacji polskiej strategii wodorowej oraz zainteresowania tą działalnością możliwie najszerszego kręgu przedsiębiorców wprowadzono preferencyjne rozwiązania w zakresie opłat za prowadzenie tej działalności przewidując stawkę opłaty w wysokości 0,00 zł/tys. m sześc. – czytamy w uzasadnieniu.

To rozwiązanie ma stanowić zachętę dla przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności w tym zakresie. Ponadto podziemne bezzbiornikowe magazynowanie wodoru zostało uznane za inwestycję celu publicznego, podobnie jak to ma miejsce w przypadku podziemnego bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów.

Projektowane przepisy mają także regulować zasady lokalizacji inwestycji OZE na terenach znajdujących się ponad złożami kopalin (tj. umożliwić branie pod uwagę w procedurze uzgadniania treści studium, planów miejscowych inwestycji odnawialnych źródeł energii) oraz uprawnienia geologiczne dla inwestycji OZE realizowanych na obszarach morskich.

Planowana jest rezygnacja w przepisach ustawy z koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla – działalność taka odbywałaby się na podstawie projektu robót geologicznych, zatwierdzanego w drodze decyzji przez głównego geologa kraju.

ISBnews/Jędrzej Stachura

Giers: Wodór – trend inwestycyjny XXI wieku? (ANALIZA)