PSE ogłosiły wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2024

10 grudnia 2019, 17:30 Alert
energetyka Polska linie Rembelszczyzna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8  grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9, z późn. zm., dalej „ustawa”), realizując postanowienia art. 29 i n. ustawy, 6 grudnia 2019 r. przeprowadziły aukcję główną dla roku dostaw 2024.

Aukcja zakończyła się w rundzie 5. z ceną zamknięcia 259,87 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych w wyniku aukcji dla roku dostaw 2024 wynosi 8 671,154 MW.

Wstępne wyniki aukcji zawierające wykaz jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których zostały zawarte umowy mocowe, są dostępne na stronie internetowej PSE, pod adresem: https://www.pse.pl/-/ogloszenie-wstepnych-wynikow-aukcji-glownej-na-rok-dostaw-2024

Umowy mocowe zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne