PSG: Trzy miliardy złotych na inwestycje w gazyfikację Polski

31 stycznia 2018, 08:10 Alert

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił projekt Planu Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2018 – 2022. Uzgodniona 25 stycznia br. aktualizacja  przewiduje w  najbliższych dwóch latach kwotę 2,86 mld złotych na nakłady inwestycyjne.

Sieć dystrybucyjna gazu. Fot. PSG
Sieć dystrybucyjna gazu. Fot. PSG

Środki zostaną wykorzystane między innymi na:

∙         przyłączanie nowych odbiorców,

∙         budowę nowych i modernizację istniejących sieci dystrybucji gazu,

∙         gazyfikację terenów niezgazyfikowanych,

∙         inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą rozwojowi sieci dystrybucyjnej gazu, jak np. łączność, pomiary, teleinformatyka.

Uzgodniony Plan Rozwoju jest częścią Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa wynikającej z realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022, zgodnie z którą Spółka chce w latach 2016 – 2022 przeznaczyć na inwestycje 11,3 mld złotych.

Proces uzgadniania planu obejmował między innymi opiniowanie dokumentu przez zarządy województw w całej Polsce. Konsultacje z Urzędami Marszałkowskimi są elementem realizacji polityki energetycznej państwa.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego gazu zobowiązany jest sporządzać Plan Rozwoju w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe na okres nie krótszy niż pięć  lat i aktualizować go co dwa lata.

Polska Spółka Gazownictwa