PTEZ: Jaka będzie rola biogazu w ciepłownictwie?

31 maja 2021, 14:15 Alert

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) pisze o procesie transformacji energetycznej branży ciepłowniczej. Według ekspertów, wykorzystanie paliw alternatywnych, które będą mogły skutecznie zastąpić węgiel kamienny i brunatny czy też zazielenić gaz ziemny w procesach wytwarzania, będzie miało istotne znaczenie. Czołowe polskie przedsiębiorstwa wskazują, że jednym z rozwiązań są inwestycje w biogaz i biometan.

PTEZ podkreśla, że biogaz stanowi mieszaninę gazów zawierającą metan, która powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej, w obecności mikroorganizmów. – Procesowi temu podlega biomasa zawarta głównie w produktach rolnych, odpadach komunalnych czy pochodzących z przemysłu spożywczego oraz osady z oczyszczalni ścieków. Wytwarzany w tym procesie biogaz, po odpowiednim oczyszczeniu do (bio)metanu, jest następnie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Z uwagi na proces wytwarzania biometan jest uznawany za gaz odnawialny – czytamy.

Biometan

Towarzystwo pisze, że polski sektor biogazowy ma olbrzymi potencjał wzrostu w nadchodzących dekadach. – Obecnie nasz kraj ma sporo do nadrobienia, jeżeli chodzi o wykorzystanie biogazu i biometanu w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Oprócz konieczności uporządkowania kwestii prawnych i stworzenia instrumentów wsparcia ekonomicznego, ogromną rolę odgrywa tu też aspekt społeczny. Zdarza się, że w przypadku budowy biogazowni pojawiają się obawy mieszkańców obszarów leżących w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji, że będzie ona negatywnie wpływać na ich codzienne funkcjonowanie. Jednak dzięki edukacji i coraz większej obecności tematyki biogazu w debacie publicznej udaje się wyjaśniać wątpliwości i dostarczać potrzebnej wiedzy na temat działania biogazowni w naszym kraju i ich znaczenia w produkcji energii elektrycznej i ciepła – czytamy.

Zdaniem ekspertów, Europejski Zielony Ład i dążenie do neutralności klimatycznej stanowi nadzieję na przyspieszenie w tym obszarze. Jednak aby dojść do zeroemisyjności polskiej gospodarki konieczne jest najpierw osiągnięcie poziomu niskoemisyjności. Wykorzystanie biometanu i biogazu w całym procesie stanowi ogromną szansę na osiągnięcie zakładanych przez Komisję Europejską celów redukcji emisji do 2050 roku – pisze PTEZ.

Transport i ciepłownictwo

Według PTEZ, aktualnie dwa obszary rodzimej gospodarki ze szczególną uwagą śledzą rozwój rynku biometanu w Polsce. Są to transport i ciepłownictwo.

– Zwiększenie roli biogazu w ciepłownictwie definiuje więc istotną rolę biometanu w podwójnej zielonej transformacji, poprzez integrację efektywnego gospodarowania energią odnawialną oraz odpadami. Przekształcanie bioodpadów w czystą energię zamyka obieg i pomaga społeczeństwom osiągnąć postęp w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Kraje europejskie stosują różnorodne polityki i modele biznesowe dla zwiększenia zastosowania biogazu / biometanu. Podczas przetargów na biogazownie gminy lub regiony mogą oferować np. długoterminowe umowy na dostawę bioodpadów i opłatę wejściową oraz długoterminowe umowy na pobór wyprodukowanej energii odnawialnej. Przykładem efektywnej realizacji regionalnego planowania gospodarki odpadami i regionalnego planowania energii odnawialnej jest koncepcja integracji na poziomie lokalnym, praktykowana w Danii – mówi Jarosław Maślany, wiceprezes ds. operacyjnych w PGNiG Termika.

Oprócz branży ciepłowniczej zainteresowani rozwojem rynku biogazu powinni być np. producenci rolni. Dla nich inwestycje w biogazownie lokalne może być szansą na skuteczne zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, pochodzących z procesów produkcji rolno-spożywczej – podkreśla PTEZ.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych/Jędrzej Stachura

Perkowski: Gaz wspiera OZE i zapewnia bezpieczeństwo. Bez niego nie uda się transformacja