Rada Ministrów przyjęła drugą ustawę o innowacyjności

10 października 2017, 15:30 Alert
innowacje nauka

– Każdą złotówkę, jaką przedsiębiorca przeznaczy na badania i rozwój, będzie mógł sobie odliczyć. Zachęty finansowe to bardzo skuteczna metoda pobudzająca firmy do działalności innowacyjnej – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego po posiedzeniu Rady Ministrów, na której przyjęto drugą ustawę o innowacyjności. Pierwsza obowiązuje od końca 2016 roku.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął tzw. drugą ustawą o innowacyjności. Celem projektu, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Projekt ustawy ma charakter horyzontalny, a więc wprowadza zmianę przepisów ograniczających innowacyjność, które do tej pory znajdowały się w różnych ustawach.

Gowin: to część bardzo śmiałego projektu

– Ustawy o innowacyjności są istotnym elementem bardzo śmiałego projektu, który obecnie przeprowadzamy. Jest nim głęboka przebudowa cywilizacyjna i gospodarcza Polski. Cieszy mnie, że ten cel rozumieją wszystkie siły polityczne. Za przyjęciem pierwszej ustawy o innowacyjności opowiedziały się wszystkie kluby parlamentarne. Mam nadzieję, że projekt drugiej, którą dzisiaj Rada Ministrów przyjęła bez uwag, również uzyska takie poparcie – stwierdził szef resortu nauki.

Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców

Ustawa wpisuje się w złożenia m.in. Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on zwiększenie nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7 proc. PKB w 2020 r. i utworzenie 1500 startupów w ciągu 7 lat. Twórcy projektu liczą, że ustawa wpłynie na poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, wzrost popytu na ich produkcję i zwiększenie zatrudnienia.
Uwagę zwraca zwłaszcza duży potencjał wzrostu zatrudnienia w sferze B+R – współczynnik zatrudnienia  w tym sektorze na 1000 osób aktywnych zawodowo osiągnął w Polsce w 2013 r. wartość 5,4, podczas gdy średnia wartość tego współczynnika dla całej Unii Europejskiej w tym samym roku wyniosła aż 12,6.

100 proc. ulgi na B+R

Zakres tematyczny ustawy został ustalony w procesie szerokich konsultacji ze środowiskami biznesu, nauki, administracji i organizacji pozarządowych. Do resortu nauki i szkolnictwa wyższego spłynęło 340 propozycji, spośród których wybrano najbardziej wartościowe, tworząc w ten sposób Białą księgę innowacji.

Ustawa wprowadza szereg zmian podatkowych, m.in. zakłada zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. Wychodzi także naprzeciw postulatom środowiska naukowego, zwiększając zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty PAN o działalność gospodarczą i dereguluje procedury w zakresie ustalania Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Najważniejsze założenia II ustawy o innowacyjności

Zmiany podatkowe:

• zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 100 proc.
(i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych),
• doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe i o formy zatrudnienia inne niż umowa o pracę),
• umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
• wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działalność B+R.

Zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego:

• zwiększenie zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN) o działalność gospodarczą,
• umożliwienie tworzenia przez uczelnie i instytutu naukowe PAN spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą,
• zapewnienie MNiSW instrumentów prawnych do prowadzenia monitoringu losu doktorantów,
• deregulacja procedury w zakresie ustalania Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Pierwszy krok w kierunku innowacyjności już za nami

Druga ustawa o innowacyjności zwiększa zakres rozwiązań wniesionych przez jej poprzedniczkę. Pierwsza ustawa, która weszła w życie już pod koniec 2016 roku:

• zwiększyła do 50 proc. ulgę podatkową;
• zniosła na stałe podatek dochodowy od aportu własności intelektualnej i przemysłowej;
• wydłużyła z 3 do 6 lat możliwość odliczenia kosztów na działalność B+R i usunęła ograniczenia czasowe, w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego