Zielony zwrot i biogaz w nowym raporcie zintegrowanym PGNiG

31 sierpnia 2020, 15:00 Alert
PGNiG logo

PGNiG prezentuje raport zintegrowany z 2019 roku. Nowy element to informacje o „zielonym zwrocie” spółki. PGNiG zdradza w tym dokumencie między innymi plany względem biogazu.

– W zintegrowanym raporcie w bardzo przystępny i atrakcyjny sposób udostępniamy informacje na temat naszej działalności. Podsumowujemy cały rok 2019, ale wskazujemy też na przedsięwzięcia podejmowane już w roku bieżącym. Wybiegamy też w przyszłość, ukazując nasze plany nie tylko na najbliższy rok-dwa, ale także w dłuższej perspektywie. Jestem przekonany, że będzie to przydatne źródło informacji na temat PGNiG nie tylko dla inwestorów, dziennikarzy i analityków, ale również dla naszych klientów – skomentował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Nowością w raporcie jest fragment poświęcony zmianom w PGNiG związanym z polityką klimatyczną. – Poza materiałami ściśle finansowymi dodatkowe informacje w dużej mierze dotyczą ogłoszonego przez Zarząd PGNiG „zielonego zwrotu”, który znajdzie odzwierciedlenie w aktualizowanej strategii Grupy Kapitałowej. Wiele miejsca poświęcono perspektywom Grupy, które w dużej mierze powiązane są z zagadnieniami klimatycznymi – czytamy w komunikacie.

– W Grupie PGNiG trwają prace nad aktualizacją obecnej Strategii, które mają zakończyć się do końca 2020 roku. Jednym z tematów, jakie będzie uwzględniać aktualizacja, są kwestie zmian w polityce klimatycznej na poziomie kraju i Unii Europejskiej, realizowanej w ramach zapisów „Europejskiego Zielonego Ładu”. W per­spek­ty­wie kil­ku lat Gru­pa PGNiG chce du­żą część przy­cho­dów i zy­sków wy­pra­co­wy­wać na roz­wią­za­niach i tech­no­lo­giach, któ­re bę­dą speł­niać wy­mo­gi neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. W tym kon­tek­ście kon­cern ana­li­zu­je, a na­wet już pro­wa­dzi pro­jek­ty bio­ga­zo­we, wo­do­ro­we i fo­to­wol­ta­icz­ne. Ro­zwa­ża­ne są też in­we­sty­cje w ener­ge­ty­kę wia­tro­wą. Wśród głów­nych prio­ry­te­tów dzia­łań za­rzą­du PGNiG jest wzrost war­to­ści ca­łej Gru­py, co zo­sta­nie tak­że odzwier­cie­dlo­ne w po­wsta­ją­cym obec­nie do­ku­men­cie stra­te­gicz­nym.

Czytamy dalej, że jest to jed­nak­że na­dal ak­tu­ali­za­cja bie­żą­cej stra­te­gii, gdyż znacz­na część obec­nych ce­lów i kie­run­ków dzia­łal­no­ści Gru­py PGNiG po­zo­sta­je ak­tu­al­na. W dal­szym cią­gu Gru­pa bę­dzie dzia­łać w ce­lu zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go kra­ju i dy­wer­sy­fi­ka­cji do­staw ga­zu. Na­dal bę­dzie bu­do­wać za­ufa­nie wśród swo­ich klien­tów ja­ko rze­tel­ny do­stawca ga­zu. Spo­śród no­wych kie­run­ków, ja­kie zo­sta­ną obra­ne, jed­nym z waż­niej­szych bę­dą Od­na­wial­ne Źró­dła Ener­gii. Gru­pa PGNiG chce być bar­dziej obec­na w sek­to­rze OZE, a Stra­te­gia okre­śli za­kres i spo­sób jej dzia­łal­no­ści w tym ob­sza­rze. Po­nad­to w więk­szym stop­niu ma być obec­na w sek­to­rze cie­płow­nic­twa. Ch­ce ode­grać ro­lę in­te­gra­to­ra te­go sek­to­ra. Nie bez wpły­wu na ak­tu­ali­za­cję bę­dą mia­ły obec­ne me­ga­tren­dy. Jed­nym z po­śred­nich efek­tów pan­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa jest przy­spie­sze­nie pro­ce­sów di­gi­ta­li­za­cji go­spo­dar­ki.

– Pu­bli­ka­cja no­wej, zak­tu­ali­zo­wa­nej Stra­te­gii jest pla­no­wa­na do koń­ca 2020 roku. Za wcze­śnie jesz­cze na ja­sną de­kla­ra­cję w kwe­stii per­spek­ty­wy cza­so­wej, ja­ką obej­mie no­wy do­ku­ment. Bę­dzie to po­chod­na obec­nie pro­wa­dzo­nych prac nad ak­tu­ali­za­cją stra­te­gii. Niem­niej na pew­no od­nie­sie się do dłu­go­fa­lo­wych wy­zwań wska­za­nych w do­ku­mentach stra­te­gicz­nych na po­zio­mie kra­ju oraz ca­łej Unii Eu­ro­pej­skiej – tłumaczy PGNiG.

– Klu­czo­we dla nas jest roz­sze­rze­nie na­sze­go port­fo­lio pro­duk­tów. Przy­kła­do­wo po­ten­cjał bio­me­ta­nu w Pol­sce sza­cu­je­my na 7-8 mld m³. Pla­nu­je­my za­go­spo­da­ro­wa­nie po­ło­wy tej wiel­ko­ści w per­spek­ty­wie dzie­się­ciu lat. Ozna­cza­ło­by to, że do­dat­ko­wo mniej wię­cej 20 proc. na­szych po­trzeb mo­gli­by­śmy po­kry­wać na­szym bio­ga­zem, za­miast spro­wa­dzać gaz ziem­ny z za­gra­ni­cy. Za­kła­da­my, że w ca­łym kra­ju bę­dzie po­trzebnych 1500-2000 bio­me­ta­now­ni, tzn. pra­wie w każ­dej gmi­nie bę­dzie mógł funk­cjo­no­wać ta­ki za­kład prze­my­sło­wy. W przy­szło­ści mo­że to być istot­ny ele­ment bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go Pol­ski – ocenia w raporcie prezes Kwieciński.

Zintegrowany Raport Grupy Kapitałowej PGNiG za 2019 rok dostępny jest na stronie: www.pgnig2019.pl.

PGNiG/Wojciech Jakóbik