Rosną ceny gazu ziemnego. URE zatwierdził zmiany taryf trzech lokalnych dostawców

15 października 2021, 17:15 Alert
URE
Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Urząd Regulacji Energetyki (URE) podał, że wzrost kosztów pozyskania paliwa gazowego przez przedsiębiorstwa obrotu skutkuje znacznymi podwyżkami cen zarówno wysokometanowego gazu ziemnego (grupa E), jak i gazu zaazotowanego (grupa L). Prezes URE zatwierdził zmiany taryf dla G.EN Gaz Energia, Anco i EWE Energia.

Nowy rok gazowy rozpoczął się pierwszego października. – Wchodzimy w niego z bardzo dynamiczną i dotychczas nieobserwowaną sytuacją na europejskim rynku gazu, skutkującą wysokimi cenami tego paliwa. Rosną koszty pozyskania gazu ziemnego zarówno na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) lub innych platformach obrotu, jak i w kontraktach B2B. Wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego w kontraktach dwustronnych na rynku hurtowym wynika z formuł cenowych zawartych w umowach sprzedaży, które wiążą ceny kontraktowe sprzedawanego paliwa z notowaniami wybranych produktów (najczęściej) terminowych na TGE – podaje URE.

Na skutek obecnej sytuacji geopolitycznej przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem paliwami gazowymi (czyli sprzedawcy gazu do odbiorców końcowych – gospodarstw domowych), występują do prezesa URE z wnioskami o zatwierdzenie zmian taryf obecnie obowiązujących, w części dotyczącej cen gazu. Znaczący wzrost cen ma miejsce także w przedkładanych regulatorowi do zatwierdzenia wnioskach dotyczących kolejnych taryf – czytamy w komunikacie.

Przedsiębiorstwa sprzedające gaz muszą najpierw uzyskać zgodę prezesa URE, aby mogły zmienić cenę tego paliwa dla gospodarstw domowych. – Regulator stoi na straży procesu taryfowego dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm gazowych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym – zaznacza Rafał Gawin, prezes Urzędu.

G.EN Gaz Energia, Anco oraz EWE to lokalni sprzedawcy gazu w Polsce. We wrześniu 2021 roku prezes URE zatwierdził zmiany taryf dla G.EN Gaz Energia oraz Anco. Nowe stawki weszły w życie z początkiem października 2021 roku.

14 października tego roku została opublikowana taryfa kolejnego sprzedawcy: EWE Energia. Przedsiębiorstwo może wprowadzić nową taryfę do stosowania nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 45 dni od dnia jej publikacji w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe”.

W poniższej tabeli URE podał zmiany cen paliw gazowych dla klientów spółek G.EN GAZ, Anco i EWE.

Wnioski wymienionych wyżej spółek przedsiębiorcy uzasadnili wzrostem cen zakupu gazu w kontraktach, przy czym w przypadku gazu wysokometanowego wybrano najniższą z otrzymanych ofert, natomiast w przypadku gazu zaazotowanego spółki przyjęły ofertę jedynego działającego na tym terenie dostawcy zaazotowanego gazu ziemnego (grupa L, podgrupy Lw, Ls, Ln i Lm). Ponieważ przedłożone przez firmy dokumenty jednoznacznie wskazywały na wzrost kosztów pozyskania gazu ziemnego, Prezes URE, mając na uwadze przepisy ustawy Prawo energetyczne stwierdził, że skalkulowane w taryfach ceny gazu mają oparcie w aktualnych kosztach pozyskania gazu przez spółki. Zatem nie zaistniały przesłanki do odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy – informuje urząd.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie URE.

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura

Ile Polacy zapłacą za rynek mocy? URE podaje dane