Rząd przyjął nowelizację w sprawie etykiet energetycznych

19 marca 2019, 16:15 Alert
liczniki_ami_listopad_2013

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw.

Jak informuje Kancelaria Premiera projekt nowelizacji ustawy wprowadza rozwiązania, które zapewnią ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego oraz spójność przepisów krajowych z unijnymi.

System kontroli etykietowania energetycznego ma przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku produktów związanych z energią, które nie spełniają określonych wymagań, np. nie dołączono do nich etykiety lub karty informacyjnej produktu.

Jak czytamy w komunikacie KPRM nowelizacja przepisów konieczna, żeby można było stosować przepisy rozporządzenia 2017/1369 dotyczące nadzoru nad systemem etykietowania energetycznego,które aktualizuje ono wzór etykiety energetycznej i zmienia skalę klas energetycznych.

Dzięki nowym przepisom Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (organ monitorujący) oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej i Urząd Komunikacji Elektronicznej (organy kontrolujące) – tworzące system kontroli produktów wykorzystujących energię – będą miały podstawę prawną do kontrolowania i monitorowania wszystkich grup produktów związanych z energią. Tym samym stosowane będą zapisy rozporządzenia europejskiego nr 2017/1369 ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE.

Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (kolor zielony) oznacza najmniejsze zużycie energii elektrycznej, a klasa G (kolor czerwony) – największe. Obecnie coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++. Jednak taka klasyfikacja efektywności energetycznej jest dla konsumentów nie do końca jasna. Dlatego w nowym systemie klasyfikacji zostanie przywrócona pierwotna skala od A do G (bez klas A+, A++ i A+++). Nowe etykiety energetyczne będą stosowane równolegle ze starymi – do czasu ich całkowitego wycofania w wyznaczonych okresach przejściowych.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.