Sałek: Polski nie stać na podjęcie tak dużego wysiłku redukcji CO2

20 lipca 2016, 19:00 Energetyka
Sałek
Fot.: Ministerstwo Środowiska

„Dzisiejszy projekt dokumentu Komisji Europejskiej to propozycja, którą należy dogłębnie przeanalizować. Jak wiemy, dokument ten zostanie poddany szerokiej dyskusji pomiędzy państwami członkowskimi” – komentuje Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Komisja Europejska opublikowała dziś projekt dokumentu dotyczącego podziału pomiędzy państwa członkowskie zobowiązań redukcyjnych w ramach tzw. sektora non-ETS (branże nieobjęte Europejskim System Handlu Uprawnieniami do Emisji – EU ETS, np. rolnictwo, transport drogowy). Zaproponowany przez Komisję cel redukcyjny dla Polski to 7% w stosunku do roku 2005.

– Kwestia ta ma wielką wagę dla polskiej gospodarki. Jako państwo o jednym z najniższych PKB w Unii Europejskiej powinniśmy mieć zapewnione warunki do dalszego rozwoju – mówi wiceminister Sałek.

Sektory nieobjęte systemem EU ETS są bardzo specyficzne. W niektórych z nich, np. rozdrobnionym, polskim rolnictwie (ok. 2 mln gospodarstw rolnych), potencjał redukcyjny jest bardzo ograniczony. Natomiast w innych, np. w sektorze transportu – redukcja emisji wiąże się z ogromnymi kosztami.

– Oczekiwałbym, że finalnie przygotowany przez Komisję Europejską dokument będzie zawierał sprawiedliwe dla wszystkich państw członkowskich cele i zasady ich realizacji, premiując również dotychczasowe wysiłki redukcyjne dokonane w zakresie gazów cieplarnianych. Polski nie stać na podjęcie tak dużego wysiłku redukcyjnego. W związku z tym podejmiemy działania zmierzające do wypracowania celu, który będzie dla nas sprawiedliwy i możliwy do zrealizowania, a także nie będzie nadmiernie obciążał polskiej gospodarki – dodaje wiceminister Sałek.

– Kwestią dyskusyjną i otwartą pozostaje nie tylko zaproponowany przez KE procent redukcji, ale również mechanizmy, które mogą służyć osiągnięciu tego celu. Mam tutaj na myśli, m.in., bankowanie uprawnień z poprzedniego okresu, wprowadzanie elastyczności czy uruchamianie projektów redukcyjnych, np. z leśnych gospodarstw węglowych tak, aby wygenerowane jednostki mogły służyć realizacji celu – dodaje wiceminister Sałek.

Źródło: Ministerstwo Środowiska