Sarmatia ma środki na końcówkę Odessa-Brody-Gdańsk

16 czerwca 2017, 16:15 Alert
gazociąg gaz rurociąg
Budowa gazociągu. Fot. Gazprom

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego (MPR) „Sarmatia” podwyższyło kapitał zakładowy spółki do blisko 25,5 mln zł. Jest to związane z przygotowaniem projektu budowy ropociągu Brody-Adamowo z Ukrainy do Polski.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło także sprawozdanie finansowe MPR „Sarmatia” za 2016 r., podjęło uchwałę o pokryciu strat powstałych w roku ubiegłym oraz uchwałę o kontynuacji dalszej działalności spółki.

W przypadku kapitału zakładowego MPR „Sarmatia”, jak poinformowała spółka, zdecydowano o jego podwyższeniu o 1 mln 773 tys. zł do 25 mln 482 tys. 500 zł poprzez ustanowienie 3546 nowych udziałów o wartości po 500 zł każdy.

„Środki z podwyższenia kapitału zakładowego spółki zostaną wykorzystane na realizację zadań związanych z przygotowaniem projektu budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo, będącego częścią Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej” – zaznaczyło MPR „Sarmatia”.

Jak podała spółka, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udzieliło ponadto absolutorium jej zarządowi z wykonania obowiązków w 2016 r.

MPR „Sarmatia” powstało w 2004 r. jako podmiot powołany przez ówczesne Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” (obecnie PERN) oraz Ukrtransnaftę, czyli spółki zarządzające siecią magistrali surowcowych w Polsce i na Ukrainie.

Jako cel działalności MPR „Sarmatia” wyznaczono wtedy realizację projektu przedłużenia rewersyjnego rurociągu naftowego Odessa-Brody na Ukrainie do Adamowa w Polsce. Budowa magistrali miała zapewnić dywersyfikację dostaw surowca do Polski, a także dalej, do Europy Zachodniej.

W 2007 r. udziałowcami MPR „Sarmatia” zostały kolejne podmioty: z Azerbejdżanu – State Oil Company of Azerbeaijan Republic (SOCAR), z Gruzji – Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) oraz z Litwy – Klaipedos Nafta.

W 2011 r. ukraińska magistrala Odessa-Brody, która wcześniej realizowała dostawy ropy naftowej na wschód z Brodów do Odessy, zaczęła tłoczyć surowiec w kierunku zachodnim, na Białoruś do rafinerii w Mozyrzu.

Projekt połączenia rurociągiem naftowym Brodów na Ukrainie z Adamowem, a także dalej z Płockiem oraz z Gdańskiem, zakładał wcześniej budowę magistrali do końca 2015 r. Realizacja inwestycji miała umożliwić od 2016 r. transport w ciągu roku do 10 mln ton ropy z Azerbejdżanu. Całkowitą wartość projektu szacowano wcześniej na 2 mld zł.

W 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki do kwoty 23,7 mln zł, czyli o ponad 3,6 mln zł. Wówczas także informowano, że środki z podwyższenia kapitału zakładowego zostaną wykorzystane na realizację zadań związanych z przygotowaniem projektu budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo.

W 2016 r. Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej spośród przedsięwzięć istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej wybrała jeden projekt – właśnie budowy magistrali z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce.

Traktat o Wspólnocie Energetycznej z 2006 r. objął państwa UE i 6 krajów na Bałkanach, m.in. Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę. W latach 2010-11 do Wspólnoty Energetycznej przystąpiły Mołdawia oraz Ukraina. Jej celem jest m.in. stworzenie uregulowań prawnych dla inwestycji, w tym transgranicznych, umożliwiających stabilne dostawy energii.

Według MPR „Sarmatia”, w ostatnim czasie rady gminy Leśniowice, Łomazy i Siennica Różana (Lubelskie) oraz Mielnik (Podlaskie) uchwaliły miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których celem jest dopuszczenie na ich terenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu Brody-Adamowo i dalej do Płocka.

W Adamowie przy granicy z Białorusią znajduje się baza magazynowa PERN, gdzie trafia ropa naftowa dostarczana z Rosji, transportowana następnie do rafinerii polskich – PKN Orlen i Lotos, a także do rafinerii w Niemczech – PCK Schwedt i Mider Spergau.

Z danych MPR „Sarmatia” wynika, że PERN i Ukrtransnafta mają tam po 28,79 proc. udziałów, SOCAR – 25,32 proc, GOGC – 16,09, a Klaipedos nafta – 1 proc.

Polska Agencja Prasowa