Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec ustawy o górnictwie i noweli dotyczącej wygaszania węgla

28 stycznia 2022, 06:30 Alert

Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec ustawy o górnictwie i noweli dotyczącej wygaszania węgla. Pierwsza ma ustanowić system publicznego wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego na kolejne 10 lat, druga zakłada stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego, zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia.

Fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl
Fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Wsparcie górnictwa

Sejm odrzucił w czwartek sprzeciw Senatu wobec ustawy ustanawiającej warty 28,8 mld zł system publicznego wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego na kolejne 10 lat. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało 236 posłów, 70 było przeciwko, wstrzymało się 152.

Wdrożenie proponowanych rozwiązań wymaga jeszcze notyfikacji Komisji Europejskiej.

Ustawa precyzuje m.in. zasady udzielania publicznego wsparcia w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR oraz określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych. Określa też koszty tych działań do końca 2031 roku, szacowane na 28 mld 821 mln zł, nie licząc kosztów planowanych umorzeń zobowiązań.

Ustawa, obok budżetowych dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, zakłada także zawieszenie i docelowe umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne. Chodzi o stare zobowiązania spółek węglowych, których spłatę w przeszłości odroczono i rozłożone na raty – docelowo miałyby one zostać umorzone wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli KE uzna, iż takie umorzenie jest zgodne z unijnym rynkiem wewnętrznym. Zawieszenie spłat i docelowe umorzenie ma także dotyczyć 1 mld zł pożyczki z PFR, jaki otrzymała Polska Grupa Górnicza.

Nowela i wygaszanie wydobycia węgla kamiennego

Sejm odrzucił także senackie veto do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Za odrzuceniem senackiego veta głosowało 236 posłów, 70 było przeciw, a 152 wstrzymało się od głosu

Nowelizacja ustawy wprowadza do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego elementy nowego systemu wsparcia dla sektora, poprzez wprowadzenie krajowych podstaw:

– do finansowania ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych,

– dotyczących zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zmiany w ustawie miałyby przełożyć się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

Na finanse publiczne mają mieć wpływ dopłaty do ograniczania wydobycia oraz zawieszenie i docelowo umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w taki sposób, że o wysokość umorzenia zostaną pomniejszone wpływy do wymienionych funduszy, co ma skutkować koniecznością wyrównania niedoboru środków przez budżet państwa.

Nowy system wsparcia skierowany jest do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Będzie polegał m.in. na dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia jednostek produkcyjnych z uwzględnieniem mechanizmów zapewniających skuteczność tego procesu w postaci m.in. kontroli i weryfikacji wykorzystania wsparcia.

Nowelizacja określa między innymi podstawowe zasady i warunki związane z dopłatami do redukcji zdolności produkcyjnych. Dopłaty mają być wypłacane w formie dotacji lub w ramach dokapitalizowania beneficjenta skarbowymi papierami wartościowymi.

Polska Agencja Prasowa/ISBnews/Jędrzej Stachura

Umowa społeczna dla górnictwa węgla brunatnego będzie później niż rząd planował