Stelmaszczyk: Poprawka prosumencka wiązałaby się ze wzrostem cen energii elektrycznej

20 lutego 2015, 08:55 Energetyka
Turbiny wiatrowe w Austrii
Turbiny wiatrowe w Austrii

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej ocenia, że zapisy ustawy o odnawialnych źródłach energii dotyczące energetyki rozproszonej wpłyną znacząco na wysokość opłat za energię dla wszystkich odbiorców oraz wymuszą wzrost inwestycji infrastrukturalnych w systemie elektroenergetycznym Polski.

Ustawa o OZE, zaprezentowana przez Ministerstwo Gospodarki po raz pierwszy 22 grudnia 2011 roku stała się w ostatnim czasie tematem intensywnej debaty publicznej. Przegłosowanie tzw. poprawki prosumenckiej 16 stycznia 2015 r. przez Sejm RP i zmiany wprowadzone w czasie głosowania senatorów z dnia 7 lutego 2015 r. były komentowane przez grono ekspertów, polityków, obywateli i przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Jednym z głosów w dyskusji były pisma Polskiego Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej skierowane do Senatu RP przez Prezesa Zarządu PTPiREE Roberta Stelmaszczyka i Dyrektora Biura Wojciecha Tabisia.

„Zaproponowaną przez Senat poprawkę, określającą cenę gwarantowaną dla zakupu energii z mikroinstalacji na poziomie 210 proc., można uznać za racjonalny kompromis pomiędzy oczekiwaniami prosumentów, a możliwościami odbiorców energii i interesem społeczno-gospodarczym Polski. Propozycja Senatu pozwoli na bardziej zrównoważony rozwój mikroinstalacji, co z kolei umożliwi Operatorom Sieci Dystrybucyjnych perspektywiczne planowanie rozwoju sieci pozwalające na bardziej systematyczne i etapowe przyłączanie nowych mikroźródeł.” – powiedział Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Skutki zapisów ustawy o OZE w kontekście wsparcia dla energetyki rozproszonej są jednymi z aspektów poruszanych w ramach toczącej się debaty publicznej, szczególnie w zakresie możliwego rozwoju energetyki prosumenckiej. Tymczasem wsparcie udzielane prosumentom za pośrednictwem taryf gwarantowanych wymusi konieczność zrealizowania dodatkowych inwestycji infrastrukturalnych, a także wpłynie na wzrost ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Ponadto, w ramach tzw. mechanizmu socjalizacji kosztów dodatkowe obciążenia powstałe w wyniku zapewnienia preferencyjnych warunków rozwoju energetyki rozproszonej mogą zostać przeniesione na wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce.

„Osobną kwestią jest zapewnienie stabilności i niezawodności dostaw energii elektrycznej w nowej rzeczywistości systemowej. W wielu obszarach kraju sieci dystrybucyjne wymagają pilnych inwestycji już teraz, a dostosowanie ich do wymagań i standardów przyłączeniowych źródeł rozproszonych pociągnie za sobą konieczność dalszych inwestycji.” – podkreślił Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Jednocześnie tzw. poprawka prosumencka będzie miała przełożenie także na funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jak zauważa dr hab. inż. Krzysztof Madajewski, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Energetyki: „W przypadku stosunkowo równomiernego rozkładu generacji instalacji prosumenckich w skali kraju i ograniczeniu łącznej mocy tych instalacji (800 MW w segmencie do 10kW) nie powinno dochodzić do negatywnych skutków dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. Problemem może być natomiast obserwowalność i prognozowanie generacji z tych źródeł. Bez tego trudno jest prowadzić skuteczne bilansowanie techniczne i handlowe w systemie elektroenergetycznym. W skali całego kraju instalacja kilkuset megawatów mocy w instalacjach prosumenckich ma istotne znaczenie dla bilansowania systemu.”

Głosowanie Sejmu RP nad poprawkami Senatu RP do ustawy o odnawialnych źródłach energii jest przewidziane na najbliższy piątek, 20 lutego 2015 r.

Źródło: CIRE.PL