Szyszko: Organizacja szczytu klimatycznego w Polsce jest wielkim sukcesem

23 listopada 2016, 13:15 Środowisko
szyszko
fot. Ministerstwo Środowiska

„Jednym z najważniejszych sukcesów Ministerstwa Środowiska jest przyczynienie się do wynegocjowania w grudniu 2015 r. w Paryżu korzystnego dla Polski globalnego porozumienia klimatycznego, które zabezpiecza polskie interesy i chroni klimat. Kontynuacją zaangażowania w tym obszarze jest organizacja konferencji COP24 w Polsce w 2018 r.” – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska podczas konferencji prasowej.

Kształt porozumienia klimatycznego

Porozumienie paryskie to pierwszy akt prawa międzynarodowego, który faktycznie ma szansę doprowadzić do działań, które zahamują narastanie koncentracji CO2 w atmosferze.

„Głównym celem tej umowy jest zmniejszenie koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie. Mamy dwie drogi do tego celu: po pierwsze redukcja emisji, a po drugie: wchłanianie CO2 z atmosfery przez żywe systemy, jak gleba i lasy” – powiedział minister Szyszko.

Te wymienione przez ministra działania mają poprawić jakość wody i powietrza, chronić różnorodność gatunków i zatrzymać procesy pustynnienia, zatrzymać degradację gleby i zwiększyć tym samym jej produktywność, tak aby móc skutecznie walczyć z głodem i procesami migracyjnymi.

Porozumienie klimatyczne ONZ pozwoli na ograniczenie w Polsce emisji dwutlenku węgla poprzez wykorzystanie nowych technologii, a także przy uwzględnieniu roli lasów w pochłanianiu CO2. Porozumienie to będzie realizowane z poszanowaniem specyfiki polskiej gospodarki opartej na węglu. Przedstawiciele polskiej delegacji na szczycie klimatycznym w Marrakeszu przedstawili konkretne propozycje i rozwiązania dążące do zwiększenia pochłaniania CO2 przez lasy poprzez odpowiednią gospodarkę leśną i zwiększanie lesistości.

Polska gospodarzem COP24

W 2018 r. w Polsce odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

„Dowodem naszego zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu są także starania polskiego rządu o organizację kolejnego szczytu klimatycznego. To, że powierzono nam ten zaszczyt jest dla Polski wielkim sukcesem” – zaznaczył minister Szyszko.

Decyzja o organizacji szczytu klimatycznego COP24 w Polsce w 2018 r. zapadła w 18 listopada 2016 r. wieczorem podczas szczytu klimatycznego COP22 w Marrakeszu.
Kształtowanie bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju

Polska jest liderem w zakresie kształtowania bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju. Zasoby przyrodnicze mają stymulować rozwój gospodarczy.

„Polska jest liderem w zakresie kształtowania bioróżnorodności za pomocą działalności gospodarczej i użytkowania. To zaleta polskiej wsi i Polskich Lasów Państwowych” – powiedział minister Szyszko.

Minister zapewnił, że Polska jest też gotowa pomóc tym państwom UE w odtwarzaniu siedlisk i populacji dziko żyjących zwierząt m.in. żubra. Podkreślił również, że eksperyment wzorowany na polskich rozwiązaniach mógłby znacząco wzbogacić bioróżnorodność w krajach europejskich, gdzie w wielu miejscach doszło do degradacji i zaniku rodzimych gatunków zwierząt.

„Proponujemy uruchomienie w państwach Unii Europejskiej programu odtwarzania siedlisk przyrodniczych, w których potencjalnie mogą występować podobne siedliska jak w Puszczy Białowieskiej. Chcemy pomóc państwom UE przy reintrodukcji gatunków, które zaginęły w tych miejscach w przeszłości np. żubra. Polska jest gotowa nie tylko przekazać osobniki z tego gatunku, ale oferuje również pomoc finansową” – powiedział.

Polityka surowcowa Polski

Wiceminister Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju poinformował, że założenia polityki surowcowej państwa to dokument przygotowany, który w tej chwili jest uzupełniany przez zespół międzyresortowy.

„Polityka surowcowa państwa opiera się na 9 filarach. Pozwolą one nie tylko budować samowystarczalność surowcową Polski, ale również spowodują obniżenie ryzyka inwestycyjnego przedsiębiorców, będą chroniły interesy państwa i obywateli, a także zapewnią wzrost gospodarczy” – powiedział wiceminister.

Wiceminister Jędrysek zwrócił także uwagę, że Polska ma ogromne zasoby tradycyjnych źródeł energii.

„Jesteśmy najbogatszym surowcowo krajem w Unii Europejskiej. Możemy opierać naszą energię o własne surowce, jak węgiel kamienny, brunatny, zasoby gazu łupkowego oraz zasoby geotermalne – dodał.

Prawo wodne

Wiceminister Mariusz Gajda podkreślił, że ustawa prawo wodne, która została przygotowana w ciągu niecałego roku, reguluje całość zagadnień związanych z wodą.

„Rząd przyjął ustawę prawo wodne, obecnie trwają uzgodnienia w zakresie prawa europejskiego. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską w tym temacie” – poinformował wiceminister Gajda.

Źródło: Ministerstwo Środowiska