Tauron apeluje o zmniejszenie kosztów wynikających z ustawy o cenach energii

28 kwietnia 2020, 13:30 Alert
Tauron. Fot. BiznesAlert.pl
Tauron. Fot. BiznesAlert.pl

Obowiązki informacyjne, które zostały wskazane odbiorcom, nie są możliwe do zrealizowania bez znaczących nakładów finansowych – podaje Tauron.

Zmniejszenie kosztów i ograniczenie kanałów dystrybucji

W związku z powyższym Tauron proponuje zmniejszenie kosztów tej operacji poprzez ograniczenie kanałów dystrybucji do zamieszczania wymaganych informacji i materiałów na stronie internetowej oraz zapewnienie ich dostępności w punktach obsługi klienta.

Tauron informuje, że zaproponowane rozwiązania obsługowe, w szczególności przyjmowanie i weryfikacja deklaracji, nie są możliwe do wykonania bez poniesienia znaczących kosztów. – W związku z tym proponuje się doprecyzowanie sposobu realizacji przyjmowania i weryfikacji deklaracji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i ich digitalizację – pisze spółka.

Zdaniem Taurona, szczególnie istotnym jest, że Spółki Sprzedażowe mogą nie posiadać możliwości wypłaty rekompensat zgodnie z modelem zaproponowanym w ustawie, tj. udzielenie rekompensaty z jednoczesnym przesunięciem zwrotu wypłaconych rekompensat (prawie roczny okres finansowego zaangażowania środków na wysokim poziomie). – Proponuje się umożliwienie spółkom obrotu składania wniosków częściowych do zarządcy rozliczeń cen oraz zapewnienie wprowadzenia jednolitego terminu wypłat rekompensat – 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku – wprowadzenie przedmiotowej zmiany jest bardzo istotne z perspektywy utrzymania płynności finansowych spółek obrotu – podaje Tauron.

Spółka pisze, że w projekcie ustawy nie ma regulacji udzielania rekompensat odbiorcom posiadającym liczniki przedpłatowe. – Odbiorca, rozliczany w systemie przedpłatowym, otrzymuje fakturę każdorazowo za zakup określonej porcji energii, powykonawczo. Konieczne jest doprecyzowanie sposobu udzielenia rekompensaty dla tej grupy klientów. Na uwagę zasługuje fakt, że do tej grupy klientów zalicza się przede wszystkim tych wrażliwych oraz mających problemy z regulowaniem należności za energię elektryczną – wskazuje spółka.

Co więcej, zdaniem spółki, w przedstawionym projekcie część zapisów jest na tyle ogólna, że może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne. – Pojawiają się zagadnienia, które obecnie nie są uregulowane wprost w materii ustawowej, a mogą budzić wątpliwości na etapie przyznawania rekompensat i ich wypłaty – uważa spółka i podaje przykłady – m.in. niedoprecyzowanie czy wykluczenie z uprawnienia do rekompensat dotyczy tylko umów, które obowiązywać będą w całym okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku u jednego sprzedawcy, czy wykluczeniu mają podlegać również klienci, którzy zmienili lub zawarli nowe umowy u obecnego lub nowego sprzedawcy. Tauron zwraca uwagę na niejasność – czy regulowany jest tylko wzrost ceny energii elektrycznej, bez opłat handlowych/innych opłat dodatkowych wynikających z umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych.

Ministerstwo aktywów państwowych przygotowało w lutym projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 roku. Ich wypłata dla gospodarstw domowych będzie zależeć od poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 roku i uzyskanego dochodu w 2019 roku.

Rekompensaty będą udzielone za pośrednictwem spółek obrotu, poprzez korektę kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną, wystawionej po dniu 15 marca 2021 roku.

Bartłomiej Sawicki

Zmiany w radzie nadzorczej Grupy Tauron