Tauron poprawił wyniki za trzy kwartały. 2017 to rok walki o finansowanie

8 listopada 2017, 19:49 Energetyka
Tauron

Pierwsze trzy kwartały 2017 r. były dla Grupy TAURON okresem znaczącej poprawy podstawowych wskaźników operacyjnych i finansowych. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost produkcji i sprzedaży węgla, energii elektrycznej oraz ciepła, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wyników finansowych Grupy. Znaczący wzrost EBITDA i zysku netto wskazują, że konsekwentna realizacja strategii, optymalizacja procesów w ramach Grupy oraz kosztów działalności – przy jednoczesnym wykorzystaniu bardzo dobrej koniunktury gospodarczej i rosnącego zapotrzebowania na energię – przynoszą założone przez nas rezultaty – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– W 2017 r. wdrożyliśmy szereg inicjatyw ważnych dla realizacji strategii finansowania Grupy TAURON. W lipcu przeprowadziliśmy emisję 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro, dzięki czemu wydłużyliśmy okres zapadalności długu oraz zdywersyfikowaliśmy strukturę zadłużenia. We wrześniu podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, która umożliwia emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. Nowy program finansowania hybrydowego zapewnia nam dodatkowy komfort w utrzymaniu wskaźnika długu netto do EBITDA na bezpiecznym poziomie. Na koniec III kwartału 2017 r. wyniósł on 2,11x, co oznacza spadek o 0,21x w stosunku do końca 2016 r. – mówiMarek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów. – Pierwsze trzy kwartały 2017 r. to także okres skutecznej realizacji działań związanych z poprawą efektywności oraz optymalizacją kosztów, które rok do roku spadły o ponad 9 proc. – dodaje Marek Wadowski.

 

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne J.m. I-III kwartały2017 r. I-III kwartały  2016 r. Zmiana
(proc.)
III kw. 2017 r. III kw. 2016 r. Zmiana (proc.)
Produkcja węgla handlowego mln Mg 4,68 4,21 11 proc. 1,36 1,73 (21) proc.
Sprzedaż węgla handlowego mln Mg 5,01 4,10 22 proc. 1,45 1,64 (12) proc.
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh 14,03 12,45 13 proc. 4,57 4,00 14 proc.
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda) TWh 0,94 1,00 (6) proc. 0,28 0,23  22 proc.
Wytwarzanie ciepła PJ 7,91 7,00 13 proc. 0,82 0,57 44 proc.
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 38,31 36,82 4 proc. 12,61 12,05 5 proc.
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez Segment Sprzedaż TWh 25,54 23,18 10 proc. 8,34 7,60 10 proc.
Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 517 5 458 1 proc. 5 517 5 458 1 proc.

W okresie obejmującym I-III kwartał 2017 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosła 4,68 mln ton. Sprzedaż węgla handlowego wzrosła o 22 proc. do 5,01 mln ton. Przyrost wolumenu produkcji węgla był związany przede wszystkim ze zwiększeniem zdolności wydobywczych w Zakładzie Górniczym Brzeszcze oraz korzystnym rozkładem ścian wydobywczych w Zakładzie Górniczym Janina. W analizowanym okresie 53 proc. zapotrzebowania Grupy na węgiel niezbędny do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. obszar Wytwarzanie wyprodukował 14,03 TWh energii elektrycznej, tj. o 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,94 TWh i była niższa o 6 proc. w stosunku do ubiegłego roku, co wynikało z ograniczenia spalania biomasy.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 7,9 PJ, tj. o 13 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku, co było konsekwencją niższych temperatur zewnętrznych i wyższego zapotrzebowania odbiorców.

W segmencie Dystrybucja Grupa TAURON odnotowała wysoki, 4-proc. wzrost wolumenu, dostarczając klientom łącznie 38,3 TWh energii elektrycznej, w tym 36,5 TWh odbiorcom końcowym. Przyrost wolumenu dostaw jest przede wszystkim efektem bardzo dobrej koniunktury gospodarczej oraz zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez segment Sprzedaż osiągnęła poziom 25,5 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza wzrost o 10 proc. Poprawa wyniku segmentu jest efektem aktywnych działań sprzedażowych skutkujących między innymi wyższą sprzedażą energii do klientów biznesowych.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe

(w mln zł)

I-III kwartały

2017 r.

 I-III kwartały 2016 r. Zmiana (proc.) III kw. 2017 r. III kw.
2016 r.
Zmiana (proc.)
Przychody ze sprzedaży 12 871 12 992 (1) proc. 4 116 4 151 (1) proc.
EBIT 1 580 526 200 proc. 343 383 (10) proc
EBITDA 2 877 2 461 17 proc. 783 797 (2) proc.
Marża EBITDA 22,4 proc. 18,9 proc. 3,5 p.p. 19 proc. 19,2 proc. (0,2) p.p.
Zysk netto 1 194 276 332 proc. 189 272 (31) proc.
Marża zysku netto 9,3 proc. 2,1 proc. 7,2 p.p. 4,6 proc. 6,5 proc. (1,9) p.p.
Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 192 274 334 proc. 188 271 (31) proc.

 

Przychody ze sprzedaży

W trzech kwartałach 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 12,87 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie 2016 r. Wyższe przychody odnotowano w segmencie Wydobycie (o 26 proc.), Dystrybucja (o 7 proc.) oraz Wytwarzanie (o 3 proc.).

EBITDA i zysk netto

EBITDA Grupy uzyskana w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. wyniosła 2,88 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 17 proc. w porównaniu z wynikiem wypracowanym w analogicznym okresie 2016 roku. Największy udział w strukturze łącznej EBITDA Grupy TAURON miały segmenty Dystrybucja (62 proc.) oraz Sprzedaż (24 proc.).

W pierwszych trzech kwartałach br. oba wymienione wyżej segmenty odnotowały poprawę wyników – Dystrybucja o 5 proc. a Sprzedaż o 73 proc. Na znaczący wzrost EBITDA segmentu Sprzedaż istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

W trzech kwartałach 2017 r. zysk netto Grupy TAURON wyniósł 1 194 mln zł i ukształtował się na poziomie znacząco wyższym niż w roku ubiegłym (276 mln zł). Wzrost wyniku netto był – w największym stopniu – konsekwencją ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie Wytwarzanie.

Program Poprawy Efektywności

Program Poprawy Efektywności realizowany w Grupie TAURON od początku 2016 r. przyniósł efekty o łącznej wartości 906 mln zł. Uzyskane oszczędności stanowią już 70 proc. łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty: Dystrybucja i Wytwarzanie.

Inwestycje

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 2 217 mln zł i były niższe o 9,5 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największa część nakładów inwestycyjnych (957 mln zł) została przeznaczona na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki wyniosą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

W segmencie Dystrybucja capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (463 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci (397 mln zł), natomiast w segmencie Wydobycie na budowę poziomu 800 m w ZG Janina (24 mln zł) oraz program inwestycyjny w ZG Brzeszcze (14 mln zł). 

Zadłużenie i finansowanie

2017 rok to okres dużej aktywności w obszarze pozyskiwania źródeł finansowania przez Grupę TAURON. Jednym z takich działań była przeprowadzona w lipcu emisja 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro, dzięki której zdywersyfikowano źródła finansowania oraz wydłużono średnioważony termin zapadalności długu Grupy. Innym przykładem skutecznej realizacji przyjętej strategii finansowania jest podpisanie, na początku września, umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwiającej emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. Zadłużenie z tytułu obligacji hybrydowych z racji swojego podporządkowanego charakteru nie będzie uwzględniane w kalkulacji wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDA.

Na koniec września 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON wyniosły 7,9 mld zł (wzrost o 2,4 proc.), natomiast wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,11x, co oznacza spadek o 0,21x w stosunku do końca 2016 r.

Źródło: Tauron