Tauron sięga po środki z Planu Junckera

14 grudnia 2016, 18:19 Alert
tauron
fot. Maciej Dorosiński

Tauron podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę subskrypcyjną, stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro. Data emisji została ustalona na 16 grudnia 2016 r., a termin wykupu będzie przypadał 18 lat od daty emisji – podał Tauron w komunikacie.

„Środki, które zostaną pozyskane z emisji obligacji, będą przeznaczone na pokrycie wydatków Tauron Dystrybucja związanych z rozwojem i modernizacją infrastruktury sieci elektroenergetycznej w latach 2016-2020” – napisano w komunikacie.

Emitowane obligacje stanowić będą podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera.

Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji została ustalona na 16 grudnia 2016 r. Termin wykupu będzie przypadał 18 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres finansowania na 8 lat, w którym nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich.

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w pierwszym okresie finansowania, natomiast w kolejnym 10-letnim okresie finansowania według zmiennej stopy procentowej Euribor 6M powiększonej o ustaloną marżę. Umowa przewiduje możliwość odroczenia terminów płatności odsetek od obligacji, maksymalnie do dnia wykupu obligacji lub do piątego dnia od dnia podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy.

„Planowana emisja obligacji będzie miała pozytywny wpływ ma stabilność finansową spółki, ponieważ obligacje są wyłączone z kalkulacji wskaźnika zadłużenia, stanowiącego kowenant dla pozostałych programów finansowania spółki. Ponadto obligacje będą mogły zostać zaliczone przez agencję ratingową jako kapitał w wysokości 50 proc. tego finansowania. Obligacje uzyskały, na etapie planowania emisji, oczekiwany rating agencji ratingowej Fitch na poziomie BB+ EXP” – napisano w komunikacie.

Poza umową subskrypcyjną Tauron podpisał umowę projektową, określającą szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego.

Polska Agencja Prasowa

Tauron liczy na Plan Junckera