Sawicki: Jak połączyć Mój Prąd i Czyste Powietrze z ulgą termomodernizacyjną?

18 marca 2021, 07:31 Energetyka

Listopad ubiegłego roku stał pod znakiem „wyścigu z czasem” o złożenie wniosku o dotacje w ramach programu Mój Prąd oraz program Czyste Powietrze. Nie wszystkie wnioski zostały jeszcze rozliczone. Jest ich obecnie 110 tys. i znajdują się na różnych etapach weryfikacji. Rozliczenie ma zakończyć się w czerwcu. Do końca kwietnia należy złożyć oświadczenia podatkowe. Pojawia się więc pytanie o to, jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną nie wiedząc czy dostaniemy dotację? – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

Instalacja fotowoltaiki. Fot. Pixabay
Instalacja fotowoltaiki. Fot. Pixabay

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Dotacje w ramach programów jak „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. W takim przypadku korzyści uzyskane przez beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie będą się uzupełniać.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje:

  • Podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19 procent stawki podatku (art. 26h tej ustawy);
  • opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 11 tej ustawy);
  • podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który poniesie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i  usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jednakże ministerstwo finansów w odpowiedzi na pytania redakcji, że podkreśla, że zgodnie z przepisami  ustawy PIT, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  • sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Mój Prąd – czekając na dotację

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) który przyjmował i rozliczał wnioski o dotacje w wysokości do 5 tys. zł w ramach programu Mój Prąd do domowej fotowoltaiki chce rozliczyć wszystkie wnioski w ramach Mojego Prądu do końca tego półrocza. Tymczasem, aby rozliczyć ulgę termomodernizacyjną, potencjalny beneficjat, który jeszcze oczekuję na decyzję Funduszu w sprawie własnego wniosku, nie ma pewności czy taką dotację dostanie, a czas rozliczenia podatkowego nagli.

Jak więc powinien zachować się przeciętny Kowalski, który czeka na decyzję Funduszu? Zdaniem NFOŚiGW na tą chwilę ma problemu z rozliczeniem ulgi termomodernizacyjnej w takich sytuacjach. Fundusz wyjaśnia w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl, że podatnik, który skorzystał z ulgi w tym roku za rok poprzedni, a otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego już złożenia oświadczenia podatkowego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Oznacza to, że otrzymaną w 2021 roku dotację do pięciu tys. zł z programu Mój Prąd, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 rok, składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Nie każdy będzie mógł liczyć na środki z Mojego Prądu

Mój Prąd – stan obecny

Z informacji uzyskanych przez redakcje BiznesAlert.pl w ministerstwie klimatu i środowiska, a także NFOIŚGW wedle stanu na 11 marca w ramach programu Mój Prąd z dwóch poprzednich naborów zostało wypłacone jest 136 707 dotacji na łączną kwotę 681 977 336,27 zł a na wypłatę oczekuje 3 197 wniosków, które są pozytywnie zweryfikowane i umieszczone na wstępnych listach rankingowych, przekazanych do akceptacji ministra klimatu i środowiska. Po akceptacji przesłanych list dofinansowanie zostaje wypłacone. 6 427 wniosków zostało odrzucone. Na różnych etapach weryfikacji znajduje się ok. 40 tys. wniosków a oczekuje na weryfikację ok. 70 tys. wniosków.

Druga edycja programu Mój Prąd ma ruszyć pierwszego lipca 2021 roku

Czyste Powietrze – liczba złożonych wniosków 

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można rozliczyć także program Czyste Powietrze. Na mocy zmian w programie z 15 maja 2020 roku istniała możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020 roku. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych. Cześć wnioskodawców skorzystała z takiej nowej możliwości, ale realizacja i przetwarzanie wniosków wciąż trwa. Należy wkrótce złożyć rozliczenie podatkowe.

Według stanu na dzień 5 marca 2021 roku do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej (WFOŚiGW) wpłynęło od momentu startu tego programu, a wiec od 19 września 2018 roku, łącznie 215 753 wniosków o dofinansowanie na kwotę 3 898 472 154 zł. WFOŚiGW podjęły pozytywne decyzje o przyznaniu dofinansowania w przypadku 181 879 wniosków na kwotę 3 236 635 911 zł.

Sawicki: Ekogroszek tylko z nazwy (ANALIZA)

Jak połączyć Czyste Powietrze z termomodernizacyjną ulgą podatkową?

Dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od pierwszego stycznia 2019 roku. W takim przypadku korzyści uzyskane przez beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Beneficjenci łączący dotację z ulgą powinni jednak pamiętać, że m.in. ulga termomodernizacyjna przysługuje jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości, beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W zakresie ograniczeń w ramach Czystego Powietrza wydatki mogą być ponoszone do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ministerstwo klimatu i środowiska i NFOŚiGW podają przykład takiego rozliczenia. Podatnik otrzymał z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska dotację na przedsięwzięcie termomodernizacyjne na kwotę 3 000 zł. Na całą realizację inwestycji wydał 15 000 zł. Jaką część kwoty całej inwestycji może odliczyć?

Odliczeniu podlega tylko ten wydatek, który nie został dofinansowany w ramach dotacji, czyli 12 000 zł, gdyż tylko ten wydatek podatnik sfinansował własnymi środkami .Podatnik rozliczy ulgę w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniósł wydatki uprawniające do odliczenia. Wydatki, które są sfinansowane pożyczką lub kredytem, których spłata obciąża podatnika, traktowane są jako poniesione z własnych wydatków. W przypadku, gdy kwota odliczenia przewyższa nasz roczny dochód, mamy prawo odliczyć ją w latach następnych, przy czym okres rozliczenia nie może przekroczyć sześć lat.

Ministerstwo klimatu i środowiska przypomina, że beneficjenci łączący dotację z ulgą powinni pamiętać, że:

Podsumowując, w przypadku otrzymania w 2021 roku dotacji na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z 2020 roku, podatnik składając zeznanie za 2021 rok w kolejnym roku, będzie obowiązany doliczyć do dochodu kwotę otrzymanej dotacji, chyba że dotację tę uwzględnił już wcześniej pomniejszając kwotę odliczenia przy składaniu zeznania za 2020 roku, co zastrzega ministerstwo finansów Podatnik powinien więc wybrać rozwiązanie najkorzystniejsze z jego punktu widzenia.

Będzie trzeci nabór programu Mój Prąd. Ruszy druga edycja. Wielkość wsparcia jeszcze nie jest znana

Pierwsza edycja programu Mój Prąd rozpoczęła się pod koniec sierpnia 2019 roku, a zakończyła na początku grudnia. W ramach tej edycji, termin pierwszego naboru obowiązywał od 30 sierpnia 2019 roku do 20 grudnia 2019 roku, a drugi nabór od 13 stycznia 2020 roku do 6 grudnia 2020 roku. Program zakończył się zresztą przed czasem, przez lawinową pulę wniosków. Pierwotnie termin ich składania mijał 18 grudnia. W listopadzie 2020 roku budżet programu został zwiększony o 100 mln zł do 1,1 mld zł. Dodatkowa kwota pochodziła z Funduszu. Finansowanie obu naborów miało także to samo źródło, a więc 20 procent z puli sprzedaży uprawień do emisji CO2 w 2019 roku. Wówczas był to miliard zł. Wspominanie 20 procent zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji  (wydane na podstawie upoważnienia ustawowego ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych) miało zostać przeznaczone na inwestycje tego rodzaju. Mój Prąd będzie więc de facto drugą edycją, a biorąc pod uwagę wszystkie edycje i trzymając się numeracji naborów, będzie trzeci. Nowa edycja będzie miała też inne źródło finansowania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował 17 marca, że już kolejna edycja programu „Mój Prąd” ruszy pierwszego lipca. Będzie finansowany ze środków unijnych, prawdopodobnie Funduszu Odbudowy. Kwalifikowane wydatki to te poniesione między pierwszym lutego 2020 roku a 31 grudnia 2023 roku. Ważne jest, że o dotacje będą mogli ubiegać się także ci, którzy nie zdążyli złożyć wniosków o dotacje do grudnia 2020 roku. Wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru, ale po 31 stycznia2020 roku, będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Przedział mocy instalacji w trzeciej edycji programu będzie utrzymany w wysokości 2-10 kW.

Trwają jeszcze prace koncepcyjne ministerstwa klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu wraz z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu. Nabór planowany jest od pierwszego lipca do 20 grudnia 2021 roku z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania alokacji środków.

Znamy warunki nowego naboru do programu Mój Prąd. Oficjalnie ruszy od lipca