UTK przeprowadza kontrolę dotyczącą czasu pracy maszynistów

18 listopada 2015, 12:25 Alert

Urząd Transportu Kolejowego sprawdza, czy maszyniści pojazdów kolejowych oraz ich pracodawcy przestrzegają przepisów dotyczących czasu pracy.

Kontrolerzy nadal natrafiają na powtarzające się nieprawidłowości, stwierdzają mianowicie, że kontrolowani:

– nie składają pisemnych oświadczeń o pracy na rzecz więcej niż jednego przewoźnika kolejowego, zarządcy, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy na terenie bocznicy kolejowej,

– zawierają w ww. oświadczeniach informacje niezgodne ze stanem faktycznym,

– przedsiębiorcy zatrudniający maszynistów nie przekazują ww. oświadczeń lub dostarczają je po terminie.
Kontrole skutkują nakazami natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, karami pieniężnymi dla przedsiębiorców oraz kierowanymi do sądu wnioskami o ukaranie.

Kontrole czasu pracy maszynistów przeprowadzane są na podstawie przepisów art. 22ca ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.1297 z późn. zm.).

Przypominamy, że obowiązek złożenia oświadczenia powstaje w dniu rozpoczęcia pracy lub świadczenia usług, a następnie za każdym razem w przypadku podjęcia albo zaprzestania wykonywania czynności maszynisty na rzecz więcej niż jednego podmiotu. Oświadczenia powinny zawierać informacje dotyczące przeciętnej tygodniowej liczby godzin prowadzenia pojazdu kolejowego lub pociągu u innego przedsiębiorcy.

Kontrole Urzędu mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poszerzenie wiedzy uczestników rynku kolejowego na temat obowiązku i zasad składania oświadczeń dotyczących wykonywania pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy.