UTK: uchybienia w bezpieczeństwie transportu kolejowego na linii Opole Zachodnie – Nysa

21 sierpnia 2015, 12:45 Alert

(Urząd Transportu Kolejowego)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), przepisów w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej oraz warunków eksploatacji budowli i urządzeń służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego na linii 287 Opole Zachodnie – Nysa.

W wyniku podjętych działań, Prezes UTK stwierdził następujące nieprawidłowości:

 • nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji dozorowania linii kolejowej,
 • nieprawidłowe utrzymanie nawierzchni torowej poprzez:
  • zużyte biologicznie podkłady drewniane,
  • brak podsypki,
  • zachwaszczenie podsypki,
  • brak wkrętów kolejowych i śrub łubkowych,
  • złamane podkłady betonowe,
 • nieprawidłowe utrzymanie gruntów w sąsiedztwie linii kolejowych – usytuowanie drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru,
 • nieczytelne informacje na słupkach hektometrowych,
 • nierealizowanie procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakresie utrzymania linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej.

1-10047

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości naruszają przez zarządcę infrastruktury następujące przepisy prawa:

 • ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169.2010 z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji bezpieczeństwa,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • przepisy wewnętrzne PKP PLK:
  • instrukcja o dozorowaniu linii kolejowej,
  • warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

1-10048

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS – Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

1-10049

Cel działania:

 • Ciągłe podnoszenie jakości usług utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców infrastruktury,
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

1-10050

 

1-10051

 

1-10052

 

1-10053