UTK wskazał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu STK SA

27 listopada 2015, 09:24 Alert

(Urząd Transportu Kolejowego)

Urząd Transportu Kolejowego sprawdził, czy przewoźnik kolejowy STK SA z siedzibą we Wrocławiu wprowadził system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz czy spełnia aktualne wymagania prawne określone przez ten system.

Stwierdzono, że przewoźnik stosował system SMS w sposób niewłaściwy i tym samym naruszył obowiązujące przepisy bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Przewoźnik m.in.:

 • nieprawidłowo oszacował prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń,
 • nie sprawdzał, czy pojazdy kolejowe są utrzymywane zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania (DSU),
 • nieprawidłowo prowadził rejestr pojazdów kolejowych,
 • przedłużał w sposób nieuprawniony czas eksploatacji pojazdu trakcyjnego pomiędzy przeglądami,
 • nie przestrzegał procedury określonej w zatwierdzonych przez Prezesa UTK dokumentacjach systemu utrzymania (DSU) dotyczącej utrzymania sprawności technicznej taboru,
 • nie oznakował w wymagany sposób pojazdów kolejowych, w tym kabin sterowniczych pojazdów trakcyjnych,
 • wypełniał dokumenty dotyczące utrzymania pojazdów kolejowych w sposób niezgodny z wymaganiami,
 • nie weryfikował kompetencji wszystkich dostawców,
 • niewłaściwie stosował system planowania i organizowania kontroli bezpieczeństwa i niewłaściwie monitorował wykonanie zadań,
 • nie rozliczał z osiąganych wyników osób odpowiadających za bezpieczeństwo,
 • dopuszczał do eksploatacji pojazdy kolejowe po przeglądach bez udokumentowania wykonania wszystkich wymaganych pomiarów diagnostycznych,
 • raportował Prezesowi UTK dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Urząd, kontrolując przewoźnika, dąży do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym do podnoszenia jakości utrzymania pojazdów kolejowych i usług świadczonych w transporcie kolejowym. Celem Urzędu jest nadto pogłębienie wiedzy uczestników rynku kolejowego na temat bezpieczeństwa systemu kolejowego.